Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Elmi irsi / Elmi məqalələr
OPERA VƏ DRAMIN TƏRBIYƏVİ ƏHƏMIYƏTİ HAQQINDA CAVAB ƏVƏZİNƏ SOVET MUSİQİSİNİN NAİLİYYƏTLƏRİNƏ BAXIŞ
OPERA VƏ DRAMIN TƏRBIYƏVİ ƏHƏMIYYƏTİ HAQQINDA CAVAB ƏVƏZİNƏ MÜQƏDDİMƏ
VƏZİFƏYİ-MUSİQQIYYƏMİZƏ AİD MƏSƏLƏLƏR  SOVET AZƏRBAYCANININ ÇİÇƏKLƏNƏN İNCƏSƏNƏTİ
AŞIQ SƏNƏTİ  ŞƏRQ MUSİQİSİ HAQQINDA QƏRB ALİMLƏRİNİN TƏFSİRİ
AZƏRBAYCAN TÜRK XALQ MUSİQİSİ HAQQINDA  İRƏLİYƏ DOĞRU İLK ADDIM
İLK AZƏRBAYCAN XALQ XORU  MƏN NƏ YARADIRAM
LEYLİ VƏ MƏCNUNDAN KOROĞLUYA QƏDƏR  APREL MƏNƏ İMKAN VƏ ŞƏRAİT YARATDI
AZƏRBAYCANIN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİ   NƏRGİZ OPERASI HAQQINDA
KOROĞLU OPERASI HAQQINDA SOVET XALQ OPERASI
ARŞIN MAL ALAN HAQQINDA QEYDLƏRİM  KOROĞLU OPERASI
AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏTİ  ÖMRÜMÜN XOŞBƏXT GÜNÜ
AZƏRBAYCANIN MUSİQİ HƏYATI  SOVET AZƏRBAYCANININ MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİ 
ƏRƏBLİNSKİTEATR TARİXİMİZDƏ UNUDULMAZ SƏNƏTKARDIR  GƏNC TALANTLARIN YARADICILIĞININ NÜMAYİŞİ
MUSİQİDƏ XƏLQİLİK  TÜRK OPERALARI HAQQINDA 
QIZ QALASI. İLK AZƏRBAYCAN BALETİNİN PREMYERASI AZƏRBAYCANDA MUSİQİ TƏRƏQQİSİ 
ÇAYKOVSKİ VƏ AZƏRBAYCAN MUSİQİSİ  BƏSTƏKARIN YARADICILIĞI 
MOSKVADA AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏTİ DEKADASI TEATR TƏƏSSÜRATI 
BİR-BİRİMİZDƏN ÖYRƏNƏK  ŞƏRQ MUSİQİSİ VƏ QƏRB MUSİQİ ALƏTİ
CƏSARƏTLƏ YARATMALI, MƏHSULDAR İŞLƏMƏLİ  MUSİQİDƏ TƏRCÜMƏ
AZƏRBAYCAN MUSİQİ HƏYATINA BİR NƏZƏR SOVET AZƏRBAYCANI MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNİN TƏRƏQQİSİŞ
VƏZİFƏLƏRİMİZ AZƏRBAYCANDA MUSİQİ TƏHSİLİ 
AZƏRBAYCAN XALQ YARADICILIĞININ TƏNTƏNƏSİ  


 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005