Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Ədəbiyyat


Üzeyirşünaslıq
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Abduləliyev A. «Ü. Hañıbəyli Azərbayñan mühajir mətbuatında ( I məqələ). /XX əsr Azərbaycan musiqisi. Bakı 1997 116
Abezqauz I. «Azərbayñan musiqisində Ü. Hacıbəyovun bədii kəşflərinin inkişafı». /XX əsr Azərbaycan musiqisi. Bakı 1997 53-66.
Aqilqızı S. Azərbaycan operalarının «Koroğlu» zirvəsi. «Musiqi Dünyası»
¹ 3-4(13)
2002 47-51
Aslanov M. Ü.Hacıbəyov (gənclik illəri). Bakı, «Şur» 1977 126
Aslanov M. Ü.Hacıbəyov gündəlik yazmış olsaydı. Bakı, «Şur» 1994 72
Aslanov M. Ü.Hacıbəyov-jurnalist. Bakı, Azərnəşr 1985 205
  «Aşıq qarib», «Arşın mal alan», O olmasın, bu olsun», «Teatr və musiqi», «Şah Abbas», «Teatr». » «Ədəbiyyat və incəsənət 4.10.85  
Bədəlbəyli Ş. Hacıbəyovun musiqili komediyaları. «Ədəbiyyat və incəsənət»    
  Bəstəkarın xatirəsi. (Məqalələr və xatirələr). Bakı, Azərnəşr 1976 156
Dadaşzadə Z. «Qəzəl şer janrının Ü. Hacıbəyov yaradıcılığında tətbiqinə dair». XX əsr Azərbaycan musiqisi. Bakı 1997 56-64.
Əliverdibəyov A. Rəsmli musiqi tarixi. Bakı, Şuşa nəşriyyatı 2001 232
Əliyeva F. «Ü. Hacıbəyov yaradıcılığı XX əsr milli mədəniyyət məfkurəsi kontekstində».     21-27
Əliyeva F. Musiqi tariximizin səhifələri Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyati 2003 282
Əliqızı S. Dahi Üzeyir bəyə sevgi və ehtiramla... «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4 (17) 2003 11-12
Əliyeva R. Həmişəyaşar Leyli və Məcnun. «Musiqi Dünyası» ¹ 1-2 (15) 2003 253-254
Əliyeva F. Qarabağın musiqiçi nəsilləri. «Musiqi Dünyası» ¹ 1(2) 2000 18-21
Əliyeva F. Azərbaycanda bəstəkarlıq ənənəsinin yaranması tarixindən. «Musiqi Dünyası» ¹ 1-2(11) 2002 9-18
Əliyeva R. İki dost, iki sənətkar. «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4(5) 2000 8-11
Əliyeva R. Bəstəkarın müqəddəs ruhunu əməllərimizdə yaşadaq! «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4(9) 2001 14-17
Əliyeva R. «Şah Abbas və Xurşudbanu», «Əsli və Kərəm» – 90. «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4(13) 2002 44-47
Əliyeva F. «Hañıbəyovşünaslığın naməlum səhifələri». /XX əsr Azərbaycan musiqisi. Bakı 1997 109-116
Ələkbərov Ə. «Məşədi İbad» səyəhətə çıxıb. Azərbaycan gəncləri 1966, 10 aprel.  
Ələkbərov Ə. «Məşədi ibad» festivalın laureatıdır- Bolqarıstan təssüratı Bakı 1966, 27 iyul.  
Əsgərova F. Ü.Hacıbəyovun «Leyli və Məcnun» operasında muğamın və əruzun işlənilməsinə dair. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 88-92
  93 ilin «O olmasın , bu olsun» «Azərb.» 25.04.04  
Fərəcov S. Əgər onlar da tamamlansaydı, yaşasaydı. «Musiqi Dünyası» ¹ 1 1999 21-24
Fərəcov S. Üzeyir Hacıbəyov və erməni sənətçilərinin «mədəni» təcavüzü. «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4(5) 2000 30-33
Hacıbəyova Ü.  «Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan xalq dastanları» Azərbaycan ədəbiyyatında realizm məsələləri, ADU nəşriyyatı, 1985.   
Hacıbəyova Ü. Üzeyir Hacıbəyov və ədəbiyyat Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri. 1996   
Hacıbəyova Ü. «Sülh və səlamətə vasıtə olan» opera «Ulduz»jurnalı. 1989.    
Hacıbəyova Ü. Üzeyir Hacıbəyov və aşıq sənəti «Ədəbiyyat və İncəsənət» qəzeti.  1989  
Hacıbəyova Ü. Azərbaycan xalq dastanları Ü.Hacıbəyovun opera yaradıcılığında. Folklorşünaslıq məsələləri. Məqalələr toplusu ADU nəşriyyatı. 1989   
Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun "Arşın mal alan" musiqili komediyasında milli ladların təzahür formalarına dair. «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4 (17) 2003 148-151
Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun «Leyli və Məcnun» operasında muğam və milli lad uyğunluğunun bəzi məsələləri. «Musiqi Dünyası» ¹ 1-2 (15) 2003 195-200
Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operasında milli ladlardan istifadə məsələsinə dair metodik tövsiyyələr.
Bakı
2003
39
Kərimova T. Ü.Hacıbəyovun məqam nəzəriyyəsinə tarixi mövqədən bir baxış. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994 66-81
  «Koroğlu» operasının yeni quruluşda tamaşası barədə      
 Qafarova Z.   «Ü. Hacıbəyov və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı». /XX əsr Azərbaycan musiqisi.  Bakı  1997  69-79.  
Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operasının bəzi musiqi dramaturji və üslub xüsusiyyətləri. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994 81-94
Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operası. (Dərs vəsaiti). Bakı, «Maarif» 1993 57
Qarabağlı S.
(Mirzəyeva)
Üzeyir Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri. Bakı, Az. «Bilik» Maarifçilik Cəmiyyətinin «Bayatı» sifariş Ədəbiyyatı
Mərkəzi
1997 80
Qarabağlı S. «Arşin mal alan» adlı sənət incisi. «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4 (17) 2003 138-142
Qarabağlı S. İstedadlı, qayğıkeş pedaqoq. «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4(5) 2000 5-7
Qarabağlı S. Muzeylərdə... «Musiqi Dünyası» ¹ 1-2(7) 2001 222-226
Qarabağlı S. Müdrik sənətkar. «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4(13) 2002 9-12
Qarabağli S. Şərqin 95 yaşlı ilk operası. «Musiqi Dünyası» ¹ 1-2 (15) 2003 58-61
Qarabağlı S. Şuşa, Bakı, Paris... Ceyhun bey Hacıbəyli – 110. «Musiqi Dünyası» ¹ 1-2(7) 2001 109-111
Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov: Moskva, 1939-cu il. «Musiqi Dünyası» ¹ 1(2) 2000 10-11
Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov – publisist. «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4(5) 2000 12-14
Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacıbəyov və ana dili. «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4(9) 2001 9-11
Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacıbəyov və teatr. «Musiqi Dünyası» ¹ 3-4(5) 2000 17-19
Qarabağlı S. “Üzeyir evinə gəlin! ” “Həyat” qəzeti 21mart 1991-ci il   
Qarabağlı S. “Üzeyir Hacıbəyov-pedaqoq” “Xalq” qəzeti 2000-ci il    
Məmmədova S. “Burada hər şey onu xatırladır” ”Ədəbiyyat və İncəsənət” 7 mart 1980-ci il   
Mahmudova Ş. «Üzeyir Hacıbəyovun portretinə ştrixlər»./ XX əsr Azərbaycan musiqisi.  Bakı  1997 27-36.
  Mərkəzi mətbuat «Arşın mal alan» haqqında Kommunist 1938, 10 aprel.  
  «Məşədi İbad» filmi fərs dilində. Ədəbiyyət və incəsənət 1958, 22 mart  
  Məşədi İbad yemək səhnəsində. «Qobustan»¹3 1985  
  Musiqili komediya teatrı. Yeni binada ilk tamaşa-Ü.Hacıbəyovun « O olmasın bu olsun» əsərinin göstərişidir «Azerb.» 6.12.98  
 Novruzov A. Üzeyir Hacıbəyovun tarın not ifaçılığında rolu. «Musiqi Dünyası». ¹ 3-4(5)  2000 14-16
Seyidova S. Üzeyir Hacıbəyov və dini musiqi. «Musiqi Dünyası». ¹ 3-4(5) 2000 139-141
Seyidzadə H., Atakişiyev Ə., Əmirov. F. «O olmasın bu olsun» filminin çəkilməsi.  «Kommunist. Azərb» 8.04.56  
Sədrayoğlu M., Müctəhidzadə M. Üzeyir bəy Hacıbəylinin vəfatı münasibətilə. «İzhari – təəssüf». «Musiqi Dünyası». ¹ 3-4(5) 2000 120-123
Səfərova Z. Şuşa Azərbaycan musiqisinin məbədidir. «Şuşa-250». «Musiqi Dünyası». ¹ 1-2(7) 2001 21-25
Səfərova Z. XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti. «Musiqi Dünyası». ¹ 1 1999 8-15
Səfərova Z. Rəşad nuri Ü.Hacıbəyovun komediyaları haqqında. «Ədəbiyyat və incəsənət» 26.12.70  
Şəfiyeva N. Üzeyir Hacıbəyovun Humayuna aid lad-nəzəri əsasları üzrə araşdırmalar. «Musiqi Dünyası». ¹ 3-4(5) 2000 88-91
Şəfiyeva N. Üzeyir Hacıbəyovun «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» elmi əsərinin yaranma tarixinə dair. «Musiqi Dünyası». ¹ 1(2) 2000 14-17
Şirməmmədqızı L. Əbədi bir günü yada salarkən... «Musiqi Dünyası». ¹ 1(2) 2000 12-13
Tağızadə A. «Arşın mal alan» komediyasının val yazısı». XX əsr Azərbaycan musiqisi. Bakı 1997  
  Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz. «Musiqi Dünyası». ¹ 3-4(5) 2000 3-5
  Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası.(Elmi redaksiya şurasının sədri N.S.İbrahimov). Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı 1996 304
  Ü.Hacıbəyovun « O olmasın bu olsun»mustqili komediası yenidən səhnədi «Azerb.» 5.12.98  
  Ü.Hacıbəyovun «O olmasın bu olsun» musiqili komediyası Bolqrıstan səhnəsində      
  Yeni binada ilk tamaşa «O olmasın bu olsun». - «Xalq qazeti» 6.12.98  
Zamanov A. Yersiz müdaxilə-Əmək dostları kitabında.
«O olmasın bu olsun musiqili komediyası haqqında.
Bakı 1979 330-334.
Zamanov A.  «O olmasın bu olsun» Ədəbiyyət və incəsənət 1956-
9dekabr
 

 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005