Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Elmi məqalələr


 

OPERA VƏ DRAMIN TƏRBIYƏVİ ƏHƏMIYƏTİ HAQQINDA

 

 

CAVAB ƏVƏZİNƏ1

 

I

Musiqili dram və xalis dram tamaşalarının tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında vətəndaş Məmmədov-Əhliyevin qaldırdığı məsələ barəsində qəzetdə söhbət açmağı ona təklif edərkən ümid edirdim ki, bizim mübahisəli söhbətimiz tamamilə obyektiv xarakter daşıyacaq, bu və ya başqa teatr sənətinin xalqımız üçün tərbiyəvi əhəmiyyətini aydınlaşdırmaq kimi ağıllı bir məqsəd güdəcək və elmi-məntiqi müddəalara əsaslanacaqdır.

Vətəndaş Məmmədov-Əhliyevin dramı müdafiə edib, cəsarətlə opera və operettalara qarşı çıxması məndə belə bir fikir oyatdı ki, opponentim ümumiyyətlə səhnə sənəti, xüsusən müsəlman səhnəsi haqqında kifayət qədər məlumata malikdir, həmin predmet barəsində elmi cəhətdən əsaslandırılmış, məntiqi cəhətdən düzgün fikirlər söyləyə bilir.

Lakin sehbətə başlamaq üçün vətəndaş Məmmədov-Əhliyevə təklif etdiyim iki suala onun cavabı məni bir qədər təəccübləndirdi...

Ümumiyyətlə bu cavab aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə fərqlənir: 1) boş söz yığını ilə; məsələn, «kiçik yaşlı bir uşağı birdən-birə gimnaziyanın yuxarı sinfinə qoymağın», yaxud «ibtidai məktəb şagirdini universitetə qəbul etməyin mümkun olmamasını» «sübuta» yetirməyə və bu «sübuta» iyirmidən çox qəzet xətti həsr etməyə ehtiyac var-mı? 2) bu cavab həmçinin xoşagəlməz münaqişə üsulları ilə fərqlənir; opponentim mənim demədiyim sözləri mənə aid edir və həmin sözlərin «mənasız» olduğunu «sübut» edir, guya mən demişəm ki, bizim musiqi sənəti XX əsrdən başlanır (halbuki mən belə demişəm: «...biz müsəlmanların musiqi təhsili almaq arzusunun, milad tarixindən bəri ancaq XX əsrdən oyanan bu təbii arzunun qarşısına sədd çəkilir»); yaxud qəsdən yanlış nəticələr çıxarır, üstəlik, bunları dırnaq içərisinə alır ki, oxucular aldanıb həmin sözlərin mənə məxsus olduğunu güman etsin;. məsələn, «...Vətəndaş Hacıbəyovun müddəalarından aşağıdakı nəticə çıxarılır:

«Vətəndaş Məmmədov tövsiyə edir «... və s; burada məqsəd məni sofizmdə təqsirləndirməkdir; 3) oponentini gözdən salmaq məqsədi ilə oxuculara müxtəlif işarələr vurur; məsələn, «beləliklə, məni musiqiyə etinasızlıq göstərməkdə təqsirləndirmək olmaz. Görünür, burada başqa məsələ var, bunu hər kəs bir az fikirləşsə, asanlıqla başa düşər».

Hətta cavabda azacıq maraqlı məzmun olsa da, lüzumsuz sözçülük, fikir dağınıqlığı, əsəbi ton və xoşagəlməz münaqişə üsulları (yeri gəlmişkən, bitərəf qalan redaksiya da bunu hiss etmişdir) bu mücərrəd cavabın əhəmiyyətini daha da azaldır. Opponentimin cavabının məzmunu dramın tərbiyəvi əhəmiyyətinin müdafiə olunmasından, opera və operettaların isə belə bir əhəmiyyətinin inkar edilməsindən ibarətdir.

Vətəndaş Məmmədov-Əhliyev tərbiyəvi əhəmiyyətinə görə dramın üstün olduğunu sübut etmək üçün aşağıdakı dəlilləri gətirir:

«...Teatrın, incəsənətin inkişafı tarixini izləsək görərik ki, istisnasız olaraq bütün xalqlarda inkişaf bir qanuna tabedir: əvvəlcə faciə, sonra dram meydana gəlib inkişaf etmişdir, melodram və səhnə sənətinin başqa növləri isə artıq həm əqli, həm də estetik inkişafın müəyyən mərhələsinin məhsuludur».

Əvvəla, bu dəlil tarixi cəhətdən düzgün deyildir, bu barədə aşağıda danışacağıq; ikincisi, lap tutaq ki, əvvəlcə faciə, dram, sonra isə opera meydana gəlmişdir, məgər buradan belə bir məntiqi nəticə çıxarıla bilərmi ki, dram birinci dərəcəli tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir? Əksinə, eyni cinsli predmetlərin zaman keçdikcə tədricən müxtəlif şəkillərdə meydana gəlməsi əsasən onların təkmilləşməsi deməkdir; ona görə də burada əks nəticə çıxarmaq daha düzgün olardı.

Operaya dramın təkmilləşmiş bir forması, yaxud drama nisbətən daha «mürəkkəb» bir şey kimi baxılması opponentimin xeyrinə olmasa da, bu yanlış fikirdən istifadə etmək istəmir və onun tarixi cəhətdən səhv olduğunu bildirirəm.

İş burasındadır ki, teatr sənətinin iki kateqoriyaya— musiqili və musiqisiz əsərlər kateqoriyasına, hər bir kateqoriyanın isə müxtəlif adlı müxtəlif növlərə ayrılması çox qədim dövrə aid olan bir prosesdir.

Uzaq keçmişdə teatr xarakteri daşıyan hər bir tamaşa hökmən nəğmə və musiqi ilə müşayiət olunurdu; musiqi tarixçisi L. A. Sakkettinin dediyinə görə, qədim yunan dramaturqları «teatr tamaşalarına özlərinin bəstələdikləri musiqini tətbiq etməklə, yaxud öz mətnlərini mövcud havalara uyğunlaşdırmaqla operaya bənzər tamaşalar düzəldirdilər». Sakketti yazır: «Romalıların dram tamaşaları musiqisiz keçirmirdi, ilk dəfə bu cür tamaşa milad tarixindən əvvəl, 364-cü ildə ğöstərilimşldir. Şair Livi rəqs və pantomimalarla dramatik səhnələri birləşdirmişdir. 0, özü tamaşada iştirak etmiş və oxumuşdur. Vəcdə gələn tamaşaçılar Livini ifa etdiyi rolu o qədər təkrar etməyə məcbur etmişlər ki, axırda onun səsi tutulmuşdur». «Ayrı-ayrı şəxslərin, xorun oxumasından və xalq çalğı alətlərinin müşayiətindən ibarət olan musiqi faciə və komediyalarda səslənmişdir».

Tarixçi və alimlərin fikrincə, bütün xalqlarda dramın mənşəyi dinlə bağlıdır, musiqi isə dram tamaşalarının mühüm ünsürünü təşkil edir. Qədim xristian-kato-liklərin liturgiya dramlarında, yaxud misteriyalarında «operanın başlıca ünsürlərinə təsadüf olunurdu; opera özü bunlardan törəmişdir». Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bizim «Şaxsey» misteriyamız da «Şəbih» adlanan səhnə tamaşası şəklini alaraq vokal, bəzi yerlərdə isə instrumental musiqi ilə müşayiət olunur.

Beləliklə, biz teatr sənətinin inkişafı tarixini izləsək, görərik ki, dram heç də operadan əvvəl meydana gəlməmişdir, səhnə sənətinin müasir növlərinin rüşeymləri paralel inkişaf etmiş, əsrlər keçdikcə müəyyən və müstəqil formalara ayrılmışdır; musiqili dram ünsürü opera, operetta, oratoriya, dram ünsürü isə dram, faciə, kome-diya və sairə şəklini almışdır.

Vətəndaş Məmmədov-Əhliyevin dramı müdafiə edən cavabında daha sonra oxuyuruq:

«Beləliklə, etiraf etmək lazımdır ki, teatr ictimai təbəqələşmənin məhsuludur, onun vəzifəsi cəmiyyətin yaralarını açıb göstərmək və insanlar arasındakı ədalətsizliyi aradan qaldırmaqdır».

«Mən öz məqaləmdə səhnənin əhəmiyyətinə bu nöqteyi-nəzərdən yanaşmış və belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, bu məqsəd üçün aşağıdakılar daha əlverişlidir: faciələr, dramlar və ağıllı süjetə malik yüngül komediyalar».

Zənnimcə, mən vətəndaş Məmmədov-Əhliyevin yuxarıdakı sözlərindən belə bir məntiqi nəticə çıxarsam, o məni sofizmdə günahlandıra bilməz; opponentimin fikrincə opera və operetta cəmiyyətin yaralarını açıb göstərmək və insanlar arasındakı ədalətsizliyi aradan qaldırmaq üçün teatr vəzifəsi daşıyaraq səhnə sənətinin ən əlveriş-siz növüdür; nəticə düzgün və məntiqidir.

Əvvəla, teatrın vəzifəsinə birtərəfli yanaşılmışdır, bu barədə aşağıda danışacağam. İkincisi, əgər teatr tamaşalarına ancaq ictimai-əxlaq nöqteyi-nəzərindən yanaşsaq, bu tendensiya istər faciə olsun, istərsə də opera, komediya və ya operetta teatr sənətinin bütün növlərinin məzmununda öz əksini tapır. Eyni müəllifin eyni əsərinin Həm faciə, həm də opera şəklində mövcud olması yuxarıdakı fikrə parlaq sübutdur; halbuki bu fikir o qədər düzgün və aydındır ki, sübuta ehtiyacı yoxdur; öz süjetinin mənəvi cəhətini aydın ifadə etmək üçün hansı əsər daha çox əlverişlidir, musiqili, yoxsa musiqisiz? Vətəndaş Məmmədov-Əhliyev belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, musiqisiz əsər; o, yazır:

«Səhnədə dram göstərilirsə, həm də tamaşaçının bütün diqqəti aktyorlara və orkestrə deyil, ancaq aktyorların hərəkətlərinə cəlb edilirsə, səhnədə baş verən bütün hadisələr adamın hafizəsinə, psixikasına o qədər güclü təsir edir ki, dramı duymamaq və ibrət götürməmək üçün gərək ürəyin daşdan ola».

Mən isə deyərdim:

Səhnədə dram göstərilirsə, həm də tamaşaçı onun musiqili hissəsini gözü ilə deyil, qulağı ilə eşidirsə, bütün səhnə emosiyası, iştirak edən aktyorların lirik əhval-ruhiyyəsi, onların daxili aləmin musiqinin ecazkar dili ilə ifadə olunursa, bütün bunlar tamaşaçının əqlinə və qəlbinə o qədər nüfuz edir ki, belə bir tamaşadan ibrət götürməmək üçün gərək gözlərin kor və qulaqların kar olsun!

Mən danışıq dilinə nisbətən musiqi dilinin xüsusən lirik anlarda daha böyük təsir qüvvəsinə malik olduğunu etiraf etməklə yanaşı, musiqisiz əsərlərin öz məzmununun əxlaqi cəhətlərini parlaq ifadə etməyə yararlı olduğunu da inkar etmirəm.

Ümumiyyətlə, mən heç də təkcə musiqili səhnə əsərlərinin tərəfdarı deyiləm. İctimaiyyətin tərbiyəsi üçün faciə də, dram da, komediya da, opera da, operetta da lazımdır; operetta haqqında belə bir fikir yayılmışdır ki, guya, bu, şit və bayağı formadır; doğrudur, bizdə bayağı və məzmunsuz operettalar çoxdur, lakin duzsuz və mənasız dramlar, faciələr, komediyalar da az deyil. Bu barədə yeri gələndə danışarıq.

Teatrın əhəmiyyətinə vətəndaş Məmmədov-Əhliyev kimi birtərəfli baxılarsa və teatrın vəzifəsi yalnız əxlaqi nöqteyi-nəzərdən müəyyən edilərsə, qarşıya belə bir sual çıxar: onda opera nəyə gərəkdir, dram nəyə gərəkdir? İş burasındadır ki, teatr ictimai həyatın güzgüsü, sənət məbədi olduğundan teatrda tamaşaya qoyulan əsərlər həyatımızın təkcə əxlaqi cəhətlərini tərbiyə etməməli, həm də insan təbiətinə xas olan estetik hisslər aşılamalıdır; deməli, hər bir səhnə əsərində əxlaqi ünsürdən başqa, bədii ünsür də olmalıdır; musiqi əsərlərində bədiilik ünsürü musiqi ilə ifadə olunur, dram əsərlərində isə poeziya və nəsrlə; səhnə sənətinin hər iki sahəsinin kütlə üçün zəruri olduğu buradan irəli gəlir.

Sonra. Vətəndaş Məmmədov-Əhliyevin cavabında dramın əhəmiyyəti haqqında demək olar ki, danışılmır, qalan cümlələr opera, operetta, habelə musiqi haqqında müəllifin xeyli orijinal baxışlarına və mühakimələrinə aiddir. Bu barədə gələn dəfə danışarıq.

 


1. «Cavab əvəzinə» məqaləsi Üzeyir Hacıbəyovun Əsəd Məmmədov Əhliyevə cavab təriqi ilə dərc etdirdiyi ikinci məqaləsidir. Məqalə «Kaspi» qəzetinin 1917-ci il 256-cı nömrəsində dərc olunmuşdur. Rus dilindən tərcümədir.

 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005