Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Elmi məqalələr


 

AZƏRBAYCAN MUSİQİ HƏYATINA BİR NƏZƏR 1

 Azərbaycan türkləri musiqini çox sevir və olduqca ona həvəs edirlər. Musiqi əməlinin şəriət tərəfindən günah hesab edilməsi bu həvəsi heç də söndürə bilmədisə də, fəqət musiqinin tərəqqi etməsinə qarşı böyük məmaniət təşkil etdi, o səbəbdəndir ki, Şərq musiqisi və o cümlədən Azərbaycan türklərinin musiqisi qədim zamandan ta indilərə kimi heç bir tərəqqi və inkişaf üzü görmüyüb, hənuz ata-babadan qalma bir halda davam etməkdə olduğu kimi, sazlarımız, yə'ni musiqi alətimiz dəxi bu gün ən ibtidai və naqis bir haldadır.

İslam aləminin2 mədəniyyət dövrü zamanındakı filosof və böyük alimləri musiqinin əvvəla, elmi əsaslara məbni mədəni bir sənət olduğunu və saniyən insanın əhval-ruhiyyəsində müxtəlif tə'sirlər buraxan və hətta bəzi əsəbi mərəzlərə qarşı əlac yerində qollanıla bilən ciddi bir fənn olduğunu gözəlcəsinə dərk edib, musiqi elmi üstündə bir xeylicə çalışmışlardı; bunların çalışmaları nəticəsindədir ki, bu gün Şərq musiqisi bugünkü Avropa musiqisindən əsrlərcə geridə qalmış olsa da, öz vaxtında müəyyən bir tərəqqi və mədəniyyət dərəcəsinə yetişmiş olduğunu bu gün belə mövcud olan müxtəlif tə'sirli muğam və dəstgahları ilə aşkar surətdə göstərməkdədir.

Fəqət o zamandan indiyə kimi onun dalınca düşən və bir kərrə başlanılmış və doğru bir tərəqqi yoluna qoyulmuş olan bir zərif sənətin meydanını genişləndirənlər olmayıb, biləks hər yerdə «həram» hesab edildiyinə görə min il bundan əvvəlki haman baği qalmışdır.

Musiqi tərəqqi etmədiyinə görə xalqın tərbiyə musiqisi və zövq musiqisi mütənasib dərəcədə olub mövcud musiqilərindən böyük bir məhtutiyyət hasil edirlər.

Azərbaycan türklərinin musiqiyə olan münasibətini nəzər'tədqiqə aldıqda görünur ki, bir tərəfdən, musiqi ümumi iştirakilə icra edilən bir adət; digər tərəfdən, tək-tək şəxslər tərəfindən işlənilən bir peşədir.

Məsəla, Azərbaycanın bir çox mahallarında toy və düyün zamanı, yaxud bayram və başqa bir şadlıq günlərində camaat hamısı bir yerə yığılıb iki tərəfli olaraq «deyişmələr» oxuyarlar, «zopu»ya gedərlər, öz-özlərinə «çalıb-çağırarlar» və yaxud bir şəxs öldükdə «yas» qurub (baxüsus arvadlar) avaz ilə hamı birdən münasib məqam sözlər oxuyub (xor kimi), sonra ağlarlar; bu yerdə musiqi iste'malı xalq adətlərindən biri hesabında olub hamılıqla icra edilir, yaxud yenə adət qəbilindən olmaq üzrə bir iş zamanı təklikdə də icra olunar; məsəla, əkin əkəndə mal-qara otaranda, at suvar- anda, qoyunları sayanda və ya başqa bir şey sayanda və eyni surətlə şəhərdə bənnalıq, ustalıq edəndə, mədrəsələrdə dərs oxuyanda, qəbiristanlıqda Qur'an oxuyanda «zümzümə» etmək geniş bir adətdir.

Peşə və sənət məqamında isə musiqi icrası ustadların işidir; bu ustadlar, qabiliyyət və ləyaqətlərinə görə iki zümrəyə ayrılırlar: «biri məclis» musiqiçiləridir ki, bunlara mə'lum olduğu üzrə «xanəndə və sazanda» dəstəsi deyilir; o biri zümrə «kənd» və ya «çöl» musiqarlarıdır ki, onlar da «aşiq (aşıq) və zurnaçı» dəstəsidir. Bunlardan birinci dəstəyə «mədəni» və ikinciyə «bədəvi» demək caiz hesab edilərsə, təfavütləri daha bəlli görünər.

Xanəndə və sazəndə dəstəsi əksər ovqat üç nəfərdən ibarət olar ki, onlardan biri oxuyar, təğənni edər, digəri «tar» və üçüncüsü isə «kamança» çalar; bu dəstənin əhli bütün muğam və dəstgahları lazımınca bilməlidirlər. Baxüsus xanəndə bir çox şe'r, qəzəl və təsniflər hifzində saxlamalıdır; tarçalan dəxi dəstgahların yollarını yaxşıca bilməlidir ki, xanəndəyə «rəhbər»lik etsin, yəni xanəndə bir «guşə»ni oxuduqdan sonra onun dalınca gələn güşəni çalıb xanəndəni qızışdırsın, kamançaçı isə əksərən tarçalanın dalınca gedir; xanəndə gözəl səsə malik olub ustadanə təğənni etməkdən əlavə bir də «zərb» alətindən olan «qaval»ı da ustadlıqla çala bilməyə borcludur ki, «rəng» və «təsnif»lərə keçdikdə «bəhr» tuta bilsin.

Bu dəstə çox vaxt «arif»lər məclisinə düşdüklərinə görə, sənətlərində mahir və qabil olmaları lazım gəlir və illah «biyabır» ola bilərlər, yə'ni tə'rif, tövsif muzd əvəzinə föhş və söyüşə düçar olmaqdan əlavə «çörəkdən kəsilərlər».

Şayan diqqətdir ki, xanəndə və sazəndələr belə «haram» bir əməli özlərinə peşə etdiklərinə görə «kəffareyi-günah»3 üçün məhərrəmlik zamanı məscidlərdə nöhə və mərsiyə oxuyarlar, yaxud ziyarətə gedib hacı və məşədi olarlar...

Aşıq dəstəsi dəxi əksərən üç nəfərdən olub, bunlardan biri həm oxuyar, həm də «saz» çalar, iki yerdə qalanı isə alət nəğmədən olan «balaban» çalar; balabançının ikincisinə «zü» tutan və yaxud «dəmkeş» deyirlər ki, bunun vəzifəsi hava çalmaq olmayıb yalnız bir sədanı uzatmaqdan ibarətdir; balaban çalanlar «tütək» və «zurna» dəxi çalarlar; bu halda bunların xanəndəsi dəf (təbil) çalmalıdır; aşıq dəstəsi çox vaxt muğamat və dəstgahlardan bixəbər olub «repertuarları xalq mahnılarından və nağıllardan əmələ gəlir; nağıl vaxtı aşıqlar otaq içində gəzişə-gəzişə icrayi-hünər edib yeri gələndə söz ilə və yeri gələndə hava ilə şirin-şirin nağıllar söyləyib oxuyarlar.

Böyük toylara həm xanəndə və həm də aşıq dəstəsi çağırırlar və növbətlə oxudarlar.

Azərbaycanda məşhur xanəndələr, tarzənlər və habelə aşıqlar çox olmuşdur.

Oxunan və çalınan şeylər şəkil cəhətincə ümumiyyətlə iki növdür; bəhrli havalar və bəhrsizlər; bunlardan bəhrlilərin həm havası və həm də şəkli müəyyən olub oxunan və çalınan zamanda zərb vurmağa ehtiyacı vardır; yə'ni onların çalğısında zərb alətləri dəxi iştirak edir. Bəhrsizlər çalğısında isə zərb aləti vurula bilməz. Belələrinə, yə'ni bəhrsizlərə Azərbaycanda (İranda dəxi) dəstgah deyirlər (osmanlılarda belə şəkildə musiqiyə «təqsim» deyirlər).

Məncə, dəstgah sözünün bir mə'nası dəxi rusca «soorujenie» deyilən bir tə'birdir ki, musiqidə dəxi məcazən o mə'nada işlənilir, yə'ni müxtəlif muğam parçaları bir-birinə yaraşmaq və uyğun olmaq şərtilə cəm edilib bir dəstgah əmələ gəlir məsəla, rast dəstgahını təşkil edən muğam parçaları müxtəsərən boylədir: rast, üşşaq, hüseyni-, vilayəti, xocəstə (şikəstəyi-fars), əraq, pəncgah, gərayi, rast ki bunların hər parçasına bə'zən şö'bə, bə'zən guşə və bə'zən avaz deyilər.

Dəstgahların qəzəlləri mütləqən əruz vəzni ilə yazılmış olmalıdır; barmaq hesabı yazılmış şe'r və qəzəllər dəstgahlar üçün yaraşmaz, əruzla yazılmış qəzəlin vəzni dəstgahın musiqisi üçün dəxi vəzn məqamını tutur.

Dəstgah oxuyan xanəndə şe'rin qısa hecasını necə ki var qısaca tələffüz edib uzun hecasında avaz ilə növ-növ «zəngulə»lər, «kalaratur»lar edib istədiyi qədər uzadıb səsi işlədir; məsəla, «məfail» vəznindəki sözün mə'fail kimi üç hecası olsa da, dəstgahda «mə» hecası heç vaxt uzadılmaz, biləks «mə» hecası olduqca qısaca surətdə «fa» hecasına rəbt edilib «məfa» olar və bu yerdə, yə'ni «fa»da xanəndə istədiyi kimi səsi uzadıb lazım gələn guşələri vura bilər: «mə» uzadılsa, bizcə, gülməli bir şey çıxar; əlhasil «məfail» iki hecaya bölünüb oxunar (osmanlı türkləri şe'rdə hecaları başqa cür ayırıb oxuyarlar).

 Deməli, dəstgah musiqisi vəznə şe'rə tabe, bəhrsiz, havası qeyri-müəyyən, cümlələri qeyri-mütənasib bir növ musiqidir ki, hüsn icrası xanəndə və ya sazəndənin qabiliyyət və məharətinə bağlıdır.

Bəhri olmamaqlıq bu musiqini «not» üzrə yazmağı çətinləşdirir; bu xüsusda təşəbbüslərdə bulunanlar olmuşsa da, müvəffəqiyyət qazana bilməmişlər; dəstgahların nə növ ilə nota salına bilməsi məsələsi geniş bir təfsirə möhtac olan müxtəs və «spisiyal» bir məsələ olduğundan onun şərəfini xüsusi bir məqaləyə buraxırıq.

Dəstgahın hava, vəzn və bəhri qeyri-müəyyən olsa da, onun yolu, yə'ni pərdələri müsbət surətdə müəyyəndir və muğam və dəstgahları bir-birindən ayıran və hər birisinə xüsusi bir hüsn verən başlıca pərdələridir. Bu pərdələr sayəsindədir ki, məsələn, «Segah» «Şur»a, «Şur» da «Çahargaha» bənzəməyib hər birisinin də tə'siri bambaşqadır.

Xanəndə üçün dəstgah oxumağın yaxşılığı ondadır ki, müəyyən bir hava və bir bəhr qeydi altında olmayıb, öz «fantaziya»sına geniş bir meydan açır və səsini «bəm», «zil», «meyxana» kimi müxtəlif «tessitura»larla işlədir.

Şərq musiqisinin gələcək tərəqqisi əmrində dəstgahların ən böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Çünki hər bir mövcud xalq havalarının hamısı bilaistisna dəstgahların pərdələrindən götürülmüşdür; deməli, dəstgah pərdələri xaricində bir dənə də olsa mahnı tapmaq olmaz.

Azərbaycan xanəndələri arasında oxunan dəstgahların məşhurları bunlardır: rast, şur, çahargah, segah, mahur, rəhab, hümayun, bayatı-şiraz, bayatı-kürd (şö'bə surətilə dəxi) və sairə ki, onların hərəsinin müxtəlif şö'bə və guşələri dəxi vardır.

Burasını da qeyd etməliyəm ki, bir para dəstgah və ya şö'bələri bəhrsiz olaraq təğənni edilirkən musiqisi biləks bəhrli olub zərb aləti dəxi işlənir; məsələn, heyratı, kabili, mənsuriyyə, simayi-şəms; ovşarı (əfşarı) kimi; dəstgah kimi müəyyən bəhr və havaları olmayan musiqi cumləsindən biri də Şikəstə və digəri bayatıdır.

Şikəstə və bayatıya aşıq dəstəsinin dəstgahı demək olar, çünki bu növ musiqi təğənnisi əsil onların sənətidir; şikəstə və bayatını çox vaxt çöllərdə, meşələrdə, qərəz, ev xaricində oxuyarlar; bunlardan şikəstə segah, bayatı da qatar dəstgahları pərdələrindəndir.

Dəstgahın əksi olaraq şikəstə ilə bayatının sözləri (qoftəsi) ancaq barmaq hesabı yazılan şe'rlərdən ibarət olmalıdır.

Bu musiqinin özü də və sözləri də zatən göy xalqına məxsus bəstə və qoftə olub qoftəsi məzmunca müxtəlif olduğu halda, bəstəsi yeknəsəkdir və ənvai varsa da, o da hər mahalın öz təğənni üslubuna aiddir; məsələn, şirvan şikəstəsi, qarabağ şikəstəsi—o da, bu da bir-birinin eyni olanüç «ton»dan ibarət bir musiqidir.

Şikəstə və bayatının sözləri zahirdə məzmunca bir-birinə yaraşmayan və fəqət qafiyəsi düz gələn misralardan ibarət görünürsə də, şübhəsizdir ki, batini rəbti dəxi mövcuddur; məsələn:

 

 

 Ay doğdu qəlbiləndi,
Doğduqca qəlbiləndi;

Gedin canana deyin
Bu qəlb o qəlbiləndi və yaxud:
Şirvanın yastı yolu
Su gəldi basdı yolu
Gedirdim yar görməyə
Düşmənlər kəsdi yolu..

Və sairə ki, birincidə məhtab və aydınlıq gecənin canan xatırlatması və ikincidə də yarın Şirvanda olması misralar arasında bir münasibət mövcud olduğuna işarə ola bilər.

Xanəndələr dəstgahda oxuduqları qəzəllərin aralarında «ey dadi bidad» və ya «aman, aman», «ey xuda» və sairə kimi sözlər qoşduqları kimi, aşıqlar dəxi şikəstə və bayatının başında «əzizim, a balam», hətta (məsələn, Bakıda) «a gədə» və axırında da «ay nənəm qurban», «ay ölürəm» ) və qeyri kimi sözlər artırırlar.

 

 

* * *

Bəhri və havası mövcud və müəyyən olan musiqiyə gəldikdə bunlar da: təsnif, rəng, rəqs, el mahnılarıdır.

Təsnif müəyyən bir hava olub sözləri çox vaxt qəzəllərdən alınır və özləri də mənsub olduqları dəstgahların ortalarında və ya axırında oxunar: bu əsnada xanəndə təsnif oxuya-oxuya «qaval» ilə zərb edər. Təsniflərin bir çoxu bir hissəli havalardan ibarət olub, vəzni 3/4 və ya 3/8 və çox vaxt 6/8 və bəhri ağır (səngin) olar, Azərbaycanda far-sı və türki təsniflər çoxdur.

Rəng və ya diringə təsnif kimi bir musiqi olub fəqət qoftəsi, yə'ni sözləri olmaz, yalnız çalınar, əksərən yüngül bəhrli olub rəqs havalarına bənzər. Rəng dəxi dəstgahlar arasında xanəndənin kamal və müvəffəqiyyətlə icra etdiyi mahiranə təğənni mütəaqib çalınıb sameyini məhzuz etməklə dəstəni dəxi qızışdırır, fəqət uzun çəkməyib təkrar dəstgahın mabədinə keçilir.

Bu axır vaxtlarda rənglərə qoftə qoşmaq və avropalıların «kuplet»ləri müqabilində səhnə və məclislərdə oxumaq bir növ adət olmuşdur; Azərbaycan operettaları içində də qoftə qoşulmuş rənglər dəxi mövcuddur.

Rəqs musiqisi müxtəs rəqs etmək üçün bəstələnmiş 3/4 vəznində olan havalardır ki, bə'zilərinin bəhrləri ağır və bə'zilərininki yüngüldür.

Rəqslərin, baxüsus bu axır zamanlarda çıxanların musiqiləri əksər ovqat iki hissəli olmaqla şəkilləri nisbətən «zənginləşirsə də, havaları Avropanın biməzmun «valsları tə'siri altına düşməklə öz əsasından uzaqlaşır və xaric bir rəng alır. Mahal toylarında gəlinin və oğlanın çıxmasına məxsus rəqs havalarına bənzər xüsusi musiqi çalınması adətdir.

El mahnıları bəzən yungül və ağır bəhrli təsniflərə oxşar; bu musiqinin həm havası və həm sözləri başlıca xalqın məhsul əsəridir; bunların bir çoxu eşq və məhəbbəti, bir xeylisi də xalq həyatında vüquə gələn və xalq üzərində tə'sirlər buraxan hadisələri oxşayan qoftələrlə bəstələnib aşıqlar vasitəsilə el ağzına düşüb Azərbaycanın hər bir yerini gəzib dolaşar, «Rüstəm»4, «Nəbi»5, «Şalon gəlir»6 mahnıları bu axır zamanlarda şöhrət qazanan «Mustafa Kəmal» mahnısı bu qəbil musiqi cümləsindədir; eşq və məhəbbətə aid olanları dəxi ya bir məşhur hadisə misalında əmələ gələn xüsusi şəxslərin vəq'ə sövdasını, yaxud bimə'lum «yardan şikayəti» «yar gələndə sevinməyi», «intizar»da qalmağı və sair bu kimi əhvalları musiqi havasilə nəql edən mahnılardır.  

 El mahnıları Azərbaycan xalqının əhval-ruhiyyəsi şərh, zövq musiqisini bəyan, şe'r və musiqidəki yaradıcılıq qabiliyyətinin dərəcəsini tə'yin edə bilən böyük bir material olduğundan onun istər musiqi, istər ədəbi, istər psixoloji, istər etnoqrafik əhəmiyyəti çox böyükdür.

Bu üzdən onların və (mümkün olduqca ən qədim) zamandan bəri yadda qalanlarını və indi mövcud olanlarını, hər il yenidən çıxanlarını harada da olsa yığıb nota salmaq və nə münasibətlə meydana çıxdığını dəxi öyrənib təfsilatilə yazmaq ən vacib işlərdən biridir.

El mahnılarının vəzni əksər ovqat 6/8-lıq olub özləri də bir hissədən və bə'zən hətta bir qısa cümlədan ibarət olub üç, dörd və ya beş-altı «ton»dan əmələ gələn bir musiqi olsa da, bir çox mə'nasız musiqi əsərlərinə nisbətən olduqca pürməzmundur.

 

 

* * *

Musiqinin ehtiyacat dünyəviyyədən əlavə dini mərasimlərdə də iste'malı Azərbaycan türkləri arasında adətdir.

Əlbəttə, bu mövqelərdə çalğı yaramaz, çünki şəriətcə haram hesab edilən əslən çalğı musiqisidir. Məscidlərdə və dini mərasim icra edilən yerlərdə ancaq avaz ilə təğənni etmək mümkündür. O da bu şərt ilə ki, oxuyan şəxs «qina» etməsin, çunki «qina» dəxi haramdır.

«Qina»nın nədən ibarət olduğu haqqında müxtəlif şərhlər verilir. Məşhuru budur ki, «qina» səsin boğazda qaynadılıb «zəngulə»lər əmələ gətirilməsindən ibarətdir. Hər halda «qina» haramdır—deməkdən məqsəd budur ki, oxuyan şəxs öz təğənnisinə dünyəvi təğənniyə məxsus rəng verməyib dini bir üslub ilə oxusun.

Əlbəttə, dünyəvi musiqisi ilə dini musiqinin hər birinə məxsus, xüsusi üslubu olmalıdır. Musiqilərini böyük tərəqqiyə çatdırmış olan millətlərin dünyəvi və dini musiqiləri arasında üslubca böyük təfavüt vardır. Fəqət Azərbaycanda dini ruhda bir musiqi varsa da, o da Quranın avaz ilə oxunduğu musiqidir ki, dünyəvi musiqiyə məxsus olan muğam və dəstgahlara heç bir munasibəti olmayıb xüsusi uslubu vardır. Azərbaycanın bə'zi yerlərində oxunan mərsiyə və nohələrin isə haman heç bir dini üslubü olmayıb, toylarda icra edilən dəstgah və təsniflərdən heç bir fərqi yoxdur; hətta bir çox təsniflərin sözlərini qoşub oxumaqla zövqi-səlim icabatına muğayir hərəkətlər edirlər. Odur ki, bir çox nohələrin havaları insana fərəh və tərab ilqa etdiyi halda, sözləri hüzn və kədər təsirini tələb edir... Bir para yerlərdə məhərrəm ayında «Aşura günü» qətl mərasimi əsnasında dəf və zurna dəxi çalınır ki, buna «tərs toy» deyirlər. Əlavə, eyni gündə «şəbeh» çıxarmaq məşhur bir vaqiədir. «Şəbeh» qərb əhlinin «oratoriya» dedikləri bir növ dini tamaşadır ki, Kərbəla vəqəəsindən götürülmüş hadisə (epizod)lərin təşbeh və təsvirlərini göstərir. Burada iştirak edən şəxslər öz rollarını oratoriyada dəxi olduğu kimi, avazilə təğənni edib münasib muğam hərəkətləri göstərirlər.

 1907-ci sənədən bəri Azərbaycan türkləri arasında milli opera əmələ gəlməsinin birinci amillərindən birisinin «şəbeh» olduğu şübhəsizdir.

Filhəqiqə, Azərbaycan türk operalarının forması (şəkli) Avropa operalarından əxz edilmişsə, iştirak edənlərinin üsuli-təğənnisi şəbehlərdən götürülmüşdür. Təfavüt bir bundadır ki, operalar şəbehdən daha artıq və daha geniş bir surətdə mövcud dəstgahlarımızdan istifadə edib səhnə tərtibatı və «orkestr» iste'malı ilə zahirdə Avropa operasına yavuq bir şəkil alır.

Azərbaycan türk operalarının zühuru xalqın musiqiyə olan rəğbətini daha da artırıb, əlavə camaatı və baxüsus qadınları teatr tamaşasına öyrətməklə qadın azadlığına da kömək yetirdi.

Azərbaycan türkləri mövcud operalarını çox sevər və bir dəfə tamaşaya qoyulduqda gedib təkrar-təkrar tamaşa edərlər. Bu xüsusda Azərbaycan türklərini italyan xalqına təşbeh tutarlar ki, onlar da öz operalarına təkrar-təkrar qulaq asmaqdan həmişə böyük həzz alırlar.

 

* * *

 

Azərbaycan xalqının milli musiqi aləti üç qismdir: simlilər, nəfəs verənlər və zərb edilənlər.

Simli və ya telli alət dəxi iki növdür: qısasəsli və uzunsəslilər. Qısasəsli telli alətin ən məşhuru tardır ki, Azərbaycandan əlavə İranda dəxi məşhurdur (Anadolu türkləri arasında yoxdur).

Bunun qısasəsli olmasına səbəb odur ki «mizrab» deyilən kiçicik bir gəmik vasitəsilə tellərinə toxunulur ki, təbii «dan» kimi qısa bir səs əmələ gəlir.

Tarın üzərində çalınan sim və ya telləri əslən iki ciftdir. Bu iki cift tellərin kökü daimidir. Yə'ni heç dəyişməz. Bu kök «xalis kvarta» məsafəsinə müsavidir, yə'ni birinci cift telin səsinə görə ikinci çiftin səsi iki ton yarım ondan alçaqdır.

Bu iki cift tellərdən əlavə bir də bir tək tel mövcuddur ki, onun kökü dəstgaha görə dəyişir. Məsələn şur qurulurkən tək teli ikinci cift telə görə bir ton, segahda ton yarım, rast, bayatı-şiraz və şüştərdə iki ton yarım və çahargahda isəüç ton yarım məsafədə qururlar. Bu ölçülərin düzgünlüyü tarçalanın qulağının adətkərdəliyinə bağlıdır ki, əsil musiqi mizanı budur ki vardır.

Bir para muğamlarda tək tel üzərində çalınır. Yerdə qalan tellər isə çalınmayıb, çalınan tellərin səslərinə qüvvət vermək (rezonans) üçün qoşulur.

Tarda mövcud olan tonların ədədi (diapazon), çahargah qurulmaq şərti ilə, qırxa qədərdir ki, bunlardan otuz ikisi Qərb musiqisində iste'mal edildiyi halda, yerdə qalanları yalnız Şərq musiqisinə aid tonlardır.

Tarın «bəm» səsləri çox həzin və tə'sirlidir. Miyanxana səsləri gur və mərdanə, zil səsləri isə bir qədər qışqırıqlıdır.

Tar ən ziyadə iste'mal edilən alətin birincisidir9. Tar növündən olan alətdən biri də «saz»dır ki, tardan çox kiçik və qeyri-kamil bir şey olduğundan səsinin də oylə bir tə'siri yoxdur. Sazı aşıqlar çalarlar.

Uzunsəsli, telli aləti-musiqiyyəmizin yeganə nümayəndəsi də «kamança»dır. Kamançanın telləri üzərində ucları uzun bir çubuğa rəbt edilmiş tük dəstəsilə çalındığından hasil edilən səsləri istədikcə uzatmaq olar.

Buna görədir ki, kamançada çalınan musiqi tarda çalınandan səscə daha mükəmməl və insanın səsinə daha yaxın olar. Əlavə, kamança səsinin baxüsus «bəm»də tardan daha tə'sirli olduğunu nəzərə alsaq və tellər üzərində barmaq qoyub «vibrasion» deyilən titrək səslər hasil edilməsini dəxi əlavə etsək, kamançanın tardan daha kamil və daha faiq bir aləti-musiqiyyə olduğu meydana çıxar. Zatən, tar «akompaniman» üçün yarar bir alət olduğu halda, kamança «melodik» alətlərdən ən gözəlidir.

 Təəssüf olsun ki, bizim türk çalğıçılarımız hənuz kamançanın qədrini layiqincə bilmirlər. Odur ki, çalğıda kamançanı tamamilə tara tabe edib, tarda vurulan barmaqları kamançada yamsılayırlar…

Bu aləti-musiqiyyənin qədrini erməni çalğıçıları bizimkilərdən daha gözəl anladıqlarından içlərində mahir kamançaçılar vardır.

Avropa aləti-musiqiyyələrindən kamança cinsinə mənsub olan «vialon» (skripka) orkestrdə birinciliyi qazandığı kimi, gələcəkdə bizdə də kamança öz ali mövqeyini layiqilə işğal edəcəkdir.

Nəfəs vasitəsilə çalınan alətdən ən başlıcası zurna, balaban, ney və tütəkdir. Bunlardan zurnanın səsi o qədər qüvvətli və qışqırıqlıdır ki, onu otaq içində çalmayıb bayırda çalırlar. Səsinin «tembri» bir az tutqun və bəm səsləri də acıqlıdır.

Şərq orkestrında xüsusi «efəsi» ola bilər. Zurnanın əksinə olaraq, balaban və yaxud yastı balabanın səsləri qayət həzin və kədərlidir. Heyf ki, şəhər aşıqları çox vaxt bu gözəl aləti tərk edib əvəzində məzmunsuz və yaraşıqsız olan tütəyi çalmaqla qədrşünassızlıq edirlər.

Səscə ən pürməlahət və eşqnigar bir alət varsa, o da «ney»dir ki, mütəəssifən çox az iste'mal olunur. Azərbaycandan artıq İranda daha müstəməldir. Səsi qayət zərif olduğundan yalnız otaq içinə məxsus bir aləti-musiqiyyədir.

Bu gözəl alətin Azərbaycanda rəvac və tərəqqisi son dərəcə arzu olunur. Zərb edilən alətdən ən zərifi qaval (dairə)dır ki, balıq dərisi çəkilmiş sağanaqdan ibarətdir. Rütubət yerdə pərdəsi boşaldığından bir dəfə qızdırmaq lazım gəlir, yerdə qalan dəf, təbil və dünbəklərin dəxi özlərinə məxsus səsləri vardır. Tar və kamança yanında zərb üçün qaval yarar, yerdə qalanları zurna və tütək səsləri ilə uyğun gəlir. Avropalıların «timpani»sinə bənzəyən, fəqət ondan çox kiçik olan bir növ və qoşa zərb aləti dəxi vardır ki, adına qoşa nağara deyirlər, üzərində çubuxlar ilə zərblər vururlar və «tremol» deyilən müsəlsəs səslər hasil olar.

Azərbaycan türklərinin lisanı ümumi Zaqafqaziyada haman beynəlmiləl bir dil olduğu kimi, ruhani dilləni olan musiqilər dəxi yenə eyni vəziyyətdədir. Bizim öz musiqimizdən hasil etdiyimiz tə'sirata erməni və gürcü qonşularımız dəxi şərikdirlər. Əlavə, içlərində bizim musiqini özlərinə sənət edən mahir ustadları dəxi çoxdur. Ermənilərdə gözəl tar və kamança çalanlar çox olduğu kimi, gürcülərdə də zurna və balaban çalanları məşhurdur.

Bunlarda ancaq xanəndələr az bulunur, buna da səbəb odur ki, erməni və ya gürcü xanəndəsi bizim əruz vəznilə yazılmış şe'rlərimizi müvafiq vəzn oxumaq və bir para səslərimizi dürüst tələffüz etməkdə çətinlik çəkir. Sazəndə dəstələrində tar və kamança çalanlar erməni ustadlarından olduğu halda, xanəndəsi əksərən türklərdən olur. Erməni tar və kamança çalanları, baxüsus cavanları texnik cəhətincə əksəriyən bizim türk çalanlarımızdan daha irəlidədirlər. Onların içində parlaq texnik sahibləri, yə'ni əl barmaqları iti olanları çoxdur. Fəqət təəssüf burasıdır ki, bunlar daha tez Avropa musiqisi tə'siri altına düşüb Şərq musiqisi əsaslarından uzaqlaşır və avropalıların şirin «minor»larına uyub şərq üslubunu xələldar edən barmaqlar vururlar və tonlar alırlar. Türk çalanları dəxi bunları yamsılamağa meyl edib onlar da üslub korlayan çalğıları öyrənməyə həvəs edirlər. Avropa havalarını tar və ya kamançada çalmağa əlbəttə sözümüz yoxdur, fəqət bayatı-şiraz, şüştəri, müxalifi və şuru qatışdırıb hamısına minor nəzərilə baxmaq olmaz.

  Major və minor avropalıların özlərinin zəhləsini tökdüyü bir zamanda və musiqidə bir yenilik aramaq üçün Şərq musiqisinə ərzi-təvəccöh edildiyi bir vaxtda bizimkilərin major və minora həvəs etməkləri məktəbsizlikdən irəli gələn müəssif bir haldır.

Şərq musiqisinin yollarını müsbət bir surətdə tə'yin etmək və o yollar üzərində musiqimizin tərəqqisinə rəvac vermək üçün çoxdan bəri bir musiqi məktəbinə ehtiyac var idi. Şükürlər olsun ki, Azərbaycanda Şura hökuməti bərpa olduqdan sonra Azərbaycan türkləri boylə bir əsaslı musiqi məktəbi küşadına nail oldular. 0 məktəb, maarif komissarlığı tərəfindən açılmış olan «Azərbaycan hökumət Türk Musiqi Texnikumu»dur ki, bu il beşinci sənədir kəmali-müvəffəqiyyətlə vəzifəsinə davam edib dörd yüzdən artıq mütəəllim və mütəəllimə oxutmaqdadır. Texnikumda həm Qərb və həm də Şərq musiqisi əməli və nəzəri olaraq tədris edildiyindən təbiidir ki, buradan mə'zun tarzənlər hər iki musiqinin yollarına və üslubuna alim olduğundan cahilanə əməllərə yol verməyəcək və Şərq musiqisinin kəndi əsası və binası üzərində tərəqqi və təkamül etməsinə çalışmaqla öz böyük vəzifələrini təhsil etmiş olduqları elm sayəsində layiqilə ifa edəcəkdirlər.

 


 

1. Məqalə «Maarif və mədəniyyət» jurnalının 1925-ci il 1-ci və 2—3-cü nömrələrində mübahisə təriqilə çap olunmuşdur. Arxiv materiallarına (QAOR, Azerb. SSR, f. 410, op. 1, d. 12, l. 7) və Müslum Maqomayevin məqaləsinə («Kommunist», qəzeti, 2 avqust 1920-ci il) əsasən məlum olur ki, Üzeyir Hacıbəyov hələ 1920-ci ilin iyul ayında «26 Bakı komissarları» adına teatr binasında (Dəniz kənarı bulvarın mərkəzində yerləşən bina) «Şərq musiqisi» mövzusunda Azərbaycan və rus dillərində məruzə etmişdir.
2. Müəllif «İslam aləmi» dedikdə, islam dinini qəbul etmiş və əasasən Yaxın Şərq ölkələrində yaşayan xalqları nəzərdə tutur.
3.Kəffareyi-günah — günahı yumaq.
4. «Göy xalqı» — burada kənd əhalisi deməkdir.
5. Qarabağ mahalında düşmənləri tərəfindən öldürülmüş Rüstəm adlı bir çavan oğlana həsr edilmiş el mahnısıdır ki, oğlanın bacisı adından oxunardı.
6. Qaçaq Nəbiyə həsr edilmiş el mahnısıdır.
7.Əslində «Eşalon gəlir» — vaxtilə populyar mahnı idi.
8. Türkiyə respublikasının birinci prezidenti Mustafa Kamal Paşaya həsr edilmiş mahnıdır.
9. O zamanlar Üzeyir Hacıbəyov tarın quruluşu ilə çox maraqlanırdı. Sonralar o «tar pərdələrini yenidən qurmaq layihəsi» mövzusunda məruzələr etmiş və öz fikrini elmi surətdə sübut etməyə çalışmışdır. Bu elmi tədqiqatlar nəticəsində bəstəkar tar ücün metso-soprano açarının daha əlverişli olduğunu sübut və işdə tətbiq etmiş-dir ki, bu hal indi də davam etməkdədir.

 


 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005