Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1926

Azәrbaycan musiqi һәyatına bir nәzәr.Maarif vә mәdәniyyәt, 1, 2, 3.
Şәrq musiqisi vә Qәrb musiqi alәti.Maarif vә mәdәniyyәt, 4.
Musiqidә tәrcümә.Maarif vә mәdәniyyәt, 56.
Şәrq musiqisi һaqqında Qәrb alimlәrinin tәfsiri.Maarif vә mәdәniyyәt, 7.
Azәrbaycanda musiqi tәrәqqisi (Maarif komissarı yoldaş Mustafa Quliyevin mә'ruzәsi münasibәtilә). Maarif vә mәdәniyyәt, 8.

 
   © Musigi Dunyasi, 2005