Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Elmi məqalələr


 

 

Lenin partiyasının rəhbərliyi və qayğısı sayəsində ölkəmizdə xalq təsərrüfatımızın bütün sahələri ilə yanaşı olaraq formaca milli, məzmunca sosialist mədəniyyətimiz də coşğun surətdə inkişaf edir.

Revolyusiyadan əvvəl istismarçı siniflərin zülmü altında inləyən Azərbaycan xalqı indi Sovet Konstitusiyasının qalib bayrağı altında gülür, danışır, oxuyur və oynayır. Azərbaycanın xoşbəxt gəncləri zülmün, istismarın nə olduğunu bilmir. Lakin bütün bunlar öz-özlüyündə əmələ gəlməmişdir. Bu gözəl həyatın yaradılması uğrunda amansız vuruşmalar olmuş və qanlar tökülmüşdür. Bu gözəl və xoşbəxt həyat L.enin partiyasının rəhbərliyi ilə, xalqın tarix boyu unutmayacağı qəhrəman oğulları tərəfindən qazanılmışdır.

Partiyamızla və bütün xalqımızla çiyin-çiyinə ən çətin və ən məsuliyyətli vəzifələrin öhdəsindən igidcəsinə-gələn sovet gəncləri elm və mədəniyyət sahəsində böyük xariqələr göstərirlər. Ən böyük qələbələrin və ən yüksək rekordların çoxu sovet gənclərinin adına yazılmışdır.

Azərbaycan gəncləri də bütün sovet gənclərinin bir hissəsi olmaq etibarilə bu qələbə və rekordların çoxuna şərikdir. Təkcə mədəniyyətimizdən danışmış olsaq, cəsarətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan incəsənətinin fövqəladə nümunələrini gənclər göstərirlər. Keçən il Moskvada keçirilmiş Azərbaycan incəsənəti dekadasında onlar öz qüvvə, bacarıq və istedadları-nı bir daha bütün dünya qarşısında nümayiş etdirdilər..

Səhnələrimizdə və ekranlarımızda çıxış edən incəsənət ustalarının çoxu Oktyabr və Aprel yaşıdlı gənclərdir. Hər dəfə çıxış edən bu gənclər özlərinin diqqətəşayan yaradıcılığı ilə hamını valeh edirlər.

Azərbaycan folkloru, Azərbaycan xalq yaradıcılığı incəsənətimizdə görkəmli yer tutur. İyun ayının 17-dən 22-nə kimi keçirilmiş Ümumazərbaycan xalq musiqi yara-dıcılığı olimpiadası bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda xalq yaradıcılığı, Azərbaycan xalqının istedadlı adamları coşğun surətdə inkişaf edir və yüksək kulturaya yiyələnirlər.

Azərbaycanın xoşbəxt gəncləri öz istedadları və bacarıqları ilə olimpiadada hamının nəzərini cəlb etdilər. Onlar say etibarilə də yaşlılardan çox idilər. Olimpiadada iştirak edənlərin demək olar ki, 75 faizdən çoxu gənclərdən ibarət idi. Olimpiadada iştirak edən gənclər heç bir xüsusi rəhbərlik, heç bir xüsusi məsləhət almadan xalq yaradıcılığının müxtəlif formalarını gözəl ustalıqla nümayiş etdirdilər. Bu, gənclərin incəsənətə olan böyük həvəs və marağını göstərir.

Olimpiadada iştirak edən 1100 nəfərin 214 nəfəri ən yaxşı nümunə köstərdiklərinə görə mükafatlandırılmışlar. Bütün mükafat alanların demək olar ki, 70 fai-zini gənclər təşkil edir.

Avqust ayının 1-də açılacaq Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı sərgisində iştirak etmək üçün cürinin müəyyən etdiyi 200 nəfərin 65 faizini də gənclər təşkil edir.

5 gün davam etmiş olimpiadada tamaşaçıların nəzərini cəlb edən: Ordubaddan kəlmiş oxuyan Fəraməz Həsənov, Naxçıvandan kəlmiş balaca aşıqlar ansamblı, Şuşalı şair Nüsrət Muxtarov, Tağlı (Qarabağ) zurnaçısı Behbud Çiçiyanın yetişdirdiyi gənc zurnaçılar, hil rayonundan gəlmiş oynayanlar, oxuyanlar və çalanlar ansamblı, akrobatik rəqslər ifadə edən Mardaketli (Qarabağ) Arustomyan və Qriqoryan, oxuyan Mehrəliyeva Fatma (Quba), Nuxalı rəqqasə Suğra Urfan qızı, 10 yaşlı oynayan Sabir Hüseynov (Kirovabad), bakılı şair İsmixan və onlarca başqaları xüsusilə qeyd edilməlidir.

Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı sərgisində iştirak etmək üçün jüri tərəfindən seçilmiş olimpiada iştirlkçıları Moskvaya gedənə kimi Bakıda qalaçaq və respublikamızın ən yaxşı recissorlarının, artistlərinin və incəsənət ustalarının rəhbərliyi altında ciddi surətdə hazırlaşacaqlar.

Yaxşı və ciddi hazırlıqdan sonra iyul ayının axırlarında onlar Qızıl Moskvaya gedəcək və Azərbaycan xalq yaradıcılığının ən xarakterik nümunələrini nümayiş etdirəcəklər.

Azərbaycan xalqı öz mahnılarında və musiqisində həyatımızın xoşbəxtliyini və sevincini, xalqımızın partiyaya və hökumətə olan hədsiz sədaqət və məhəbbətini tərənnüm edir.

 

 


1. Məqalə Gənc işçi qəzetinin 1939-cu il, 27 iyun tarixli nömrəsində çap olunmuşdur.


 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005