Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Elmi məqalələr


 

ÇAYKOVSKİ VƏ AZƏRBAYCAN MUSİQİSİ 1

 Dahi musiqi sənətkarı və parlaq realist incə zövqə malik olan Çaykovski öz geniş yaradıcılığı ilə XIX əsr rus həyatının bütün cəhətlərini mükəmməl və hərtərəfli qavramışdır. Rus xalqının bu böyük kompozitorunun musiqi yaradıcılığının əsasını rus xalq musiqisi təşkil edir ki, bu səbəbdən də onun bütün əsərləri öz azad yaradıcılıq fantaziyasının bütün parlaqlığı ilə rus xalqı üçün doğma və yaxındır. Çaykovskinin «İlin fəsilləri» əsəri həqiqi rus həyatının dərin lirik mənzərələrini parlaq bir surətdə təsvir edən musiqi tablosudur.

Bununla bərabər Çaykovskinin yüksək bədii yaradıcılığı sosialist vətənimizin bütün xalqları üçün anlaşıqlıdır. Kompozitorun musiqi yaradıcılığı yüksək ideya ilə, məzmunla, səmimiliklə və dərin mə'na ilə zəngindir. Onun «Altıncı (patetik) simfoniya»sı, «Romeo və Cülyetta», «Qaratoxmaq qadın» kimi əsərləri misli görünməmiş ustalıq nümunələridir. Çaykovski musiqisinin sadəliyi, aydınlığı və səmimiliyi onu dinləyən hər kəsi məftun edir. Bu nöqteyi-nəzərdən Çaykovskinin yaradıcılıq irsi dərin internasional bir mahiyyət daşıyır.

Xalis milli rus kompozitoru olan Çaykovski eyni zamanda hər cür etnoqrafizmdən və milli məhdudluqdan tamamilə azaddır. Kompozitorun yaradıcılığının bu xüsusiyyətləri onu yalnız rus xalqının deyil, Sovet İttifaqının bütün xalqlarının da misilsiz sənətkarları sırasına qoyur.

Çaykovski öz qəlbinin bütün dolğunluğu ilə həm tarix, həm xalq yaşayışı, həm də təbiətlə maraqlanırdı. Lakin bəstəkarın diqqət mərkəzində həmişə insan və onun qəlbi dururdu.

 «Qaratoxmaq qadın» operasına qulaq asdıqda tamamilə aydın və tükənməz surətdə hiss edilir ki, müəllif bu operada öz musiqisinin başlanğıcının birinci notundan finalın axırıncı notuna qədər tamamilə böyük bir yaradıcılıq yüksəlişində olmuşdur. Bu operada hamısı dərin düşünülmüş və hiss edilmiş halda yazılmışdır. Çaykovski bizim üçün bir də ona görə əzizdir ki, o, «bir ovuc seçmə adamlar» üçün deyil, bütün yaşlardan olan geniş kütlələr üçun yaradaraq, öz əsərlərini bu kütlələrin inkişafı dərəcəsinə uyğun bir surətdə yazmışdır. Bununla bərabər, kompozitor uşaqları da unutmayaraq onlar üçün kukla həyatı mövzularında bir sıra yüksək bədii əsərlər yaratmışdır.

Böyük Oktyabr sosialist revolyusiyası vətənimizin xalqlarının formaca milli, məzmunca sosialist kulturasının inkişafı üçün hədsiz imkanlar yaratmışdır. Bütün xalqların və birinci növbədə böyük rus xalqının məşhur elm, texnika və musiqi adamlarının yaradıcılığı SSRİ-nin bütün xalqlarının ümumi malı olmuşdur.

Rus xalqının Qlinka, Çaykovski və Rimski-Korsakov kimi incəsənət dahiləri musiqi yaradıcılığının ən yaxşı ustalarının bütöv bir nəsli üçün müəllim olmuş və olmaqdadır. Onların teoretik göstərişləri, operaları və başqa musiqi əsərləri bu vaxtadək kompozitor yaradıcılığının ən yaxşı nümunələri olmaqdadır.

Mən Çaykovskinin yaradıcılığına coşğun pərəstiş edən adamlardan biriyəm. Mən öz azad yaradıcılıq fantaziyamı xalq musiqisi dilinin sarsılmaz təməli üzərində inkişaf etdirmək prinsipini Çaykovskidən götürmüşəm. Xalq musiqisi mənim bütün musiqi əsərlərimdə, xüsusən «Koroğlu» operasında qüvvətli əks olunmuşdur. Bu prinsip partiyanın Lenin milli siyasətinin dönmədən həyata keçirilməsindən irəli gəlir.

Həm xırda, həm də böyük musiqi əsərlərində musiqi fikrini məntiqi və düşüncəli bir surətdə həyata keçirməyi mən Çaykovskidən öyrənirəm. Bizim gənc musiqiçi kadrlarımız da bu böyük kompozitoru sevir və onun ustadlığına valeh olurlar. Azərbaycanın gənc kompozitorlarında Çaykovski kimi səmimi yazmaq, öz fikrini Çaykovski kimi aydın və emosional dillə ifadə etmək üçün olduqca böyük sə'y nəzərə çarpır. Çaykovskinin yaradıcılıq irsinə olan məhəbbəti xüsusilə ondan görmək olar ki, onun bir sıra operaları («Yevgeni Onegin», «Qaratoxmaq qadın») M. F. Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının repertuarında möhkəm yer tutur. Gənc, ordenli bəstəkar-dirijor Niyazi Çaykovskinin 5-ci simfoniyasının və «Romeo və Cülyetta» əsərinin ifa olunmasını əzbərdən idarə edir. O, 3-cü və 6-cı simfoniyaların fortepiano və skripka konsertlərinin, həmçinin «Yevgeni Onegin» operasının ifa olunmasına böyük müvəffəqiyyətlə dirijorluq edir. Başqa gənc dirijorlarımız da Çaykovskinin simfoniyalarına az müvəffəqiyyətlə dirijorluq etmirlər. Məsələn, ordenli dirijor Əşrəf Həsənov 4-cü simfoniyanı, «Yevgeni Onegin» operasını, kompozitor-dirijor Əfrasiyab Bədəlbəyli isə 6-cı simfoniyanı gözəl idarə edirlər. Musiqi parçalarını orkestrə salmaqda Çaykovski kimi hərəkət etmək sə'yləri Ə. Bədəlbəyli tərəfindən Azərbaycan SSR-in XX il dönümünə yazılmış «Qız Qalası» baletində də duyulur.

Hələ 1930-cu ildə Çaykovskinin «Yevgeni Onegin» operasını Azərbaycan dilinə çevirib Azərbaycan artistlərinin qüvvəsilə tamaşaya qoymaq təşəbbüsü olmuşdur. Nümunə olmaq üzrə operadan duet səhnəsini teatrda olduğu kimi lazımi tərtibatla göstərdilər. Onegin partiyasını xalq artisti ordenli M. T. Bağırov və Lenski partiyasını xalq artisti ordenli H. A. Hacıbababəyov müvəffəqiyyətlə ifa etdilər. Tamaşaçılar bu təşəbbüsü böyük bir məmnuniyyətlə alqışladılar.

 Artistlərimizdən SSRİ xalq artisti ordenli Bülbül Çaykovskinin operalarını və romanslarını öyrənib bədii bir surətdə ifa etmək yolunda ciddi surətdə çalışmaqdadır.

Çaykovskinin bə'zi əsərləri, o cümlədən «İlin fəsilləri» konservatoriya tələbəsi Stelnik tərəfindən xalq alətləri orkestri üçün aranje edilmiş və bu günlərdə müvəffəqiyyətlə orkestr tərəfindən ifa olunmaqdadır. Bu əsərlərdən bir qismi çap edilmişdir.

Şübhəsiz ki, böyük rus bəstəkarının anadan olmasının 100 illiyinin geniş bayram edilməsi Çaykovski ustalığının əhəmiyyətini musiqiçi gənclərimizin daha dərindən anlamasına, onun musiqi irsini daha böyük sə'ylə öyrənməsinə yeni təkan olacaqdır. Partiyamız və hökumətimiz Çaykovski yaradıcılığının SSRİ xalqlarına tanıtdırılmasına çox böyük əhəmiyyət verirlər.

Bunun nəticəsində Çaykovskinin böyüklüyünə və ustadlığına yalnız Azərbaycan intelligensiyası deyil, Azərbaycan fəhlələri və kolxozçuları da bələd olacaqlar. Çaykovskinin operalarını Azərbaycan dilinə tərcümə etmək üçün bir neçə il bundan əvvəl göstərilən təşəbbüs həyata keçirilməmişdisə, indi bu təşəbbusü həyata keçirmək üçün lazım olan bütün şərait yaradılmışdır.

Sovet Azərbaycanı böyük rus kompozitorunun yubileyini geniş surətdə bayram edir, Sovet Azərbaycanının bütün musiqi ictimaiyyəti, bütün teatrları, muzeyləri və musiqi məktəbləri bu işə qoşulmuşlar.

Azərbaycan xalqını kompozitorun əsərləri ilə geniş surətdə tanış etmək üçün bu əsərlərin Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi işi genişləndirilmişdir. «Yevgeni Onegin» operasından duel və Tatyananın məktub yazması səhnələri, «Serenada», «Dəhşətli dəqiqə», «Gurultulu bal içərisində», «Don Juanın serenadası», «Qaraçı qız», «Kanarey» və başqa romanslar Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası tələbələri tərəfindən ifa olunmaqdadır.

Çaykovskinin yaradıcılığı gənc milli kadrların — kompozitorların, musiqiçilərin və artistlərin yetişdirilməsi üçün ən qiymətli materialdır. Böyük rus xalqına minnətdar olan Azərbaycan xalqı onun mədəniyyətini həmişə öyrənəcək, sevəcək və bu kultura əsasında özünün formaca milli və məzmunca sosialist kulturasını irəlilədəcəkdir.

 


 1. P. Çaykovskinin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə yazılmış məqalə «Revolyusiya və kultura» jurnalının 1940-ci il 5— 6-ci nömrəsində, həmcinin həmin yubileyə həsr edilmiş «P. İ. Çaykovski» adlı kitabçada çap olunmuşdur.

 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005