Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

YaradıcılığıLIBRETTO  

I pərdə| 2-ci pərdə | 3-cü pərdə | 4-cü pərdə | 5-ci pərdə


BİRİNCİ PƏRDƏ


Xor Bu gözəl təbiət, bu şən mənzərə
Bir daha səadət verməz bizlərə;
Səadət verməz, səadət verməz, səadət verməz,
                               bizlərə, bizlərə, bizlərə.
Matəmə bürünmüş gözəl kəndimiz,
Görünür bu dünyada yox bəxtimiz.
Görmədik azadlıq üzü bir zaman,
   
  Bizləri əzdi bəylər,
       (2 dəfə)
  Əzdi xan, əzdi xan, əzdi xan.    
Vəli Dönmüşdür zəmanəmiz cəhənnəmə,
Mənim də varlığım bürünmüş qəmə.
   
Nadir Həsən xan dünyanı dağıdır, didir,
Kəndləri talayır, xəlqi məhv edir.
   
Xor Doğrudur, xanlarda yoxdur mərhəmət; Talanmış məmləkət, yanmış məmləkət. Xan bilməz insaf, insanə cəbr edər, Nadir, söylə görək daha nə xəbər?    
Nadir Həsən xan göndərmiş öz adamların.    
Vəli Öz adamların?    
Nadir Allahyar kəndçinin yarmış anbarın.    
Vəli Yarmış anbarın?    
Nadir Tamam aparmışlar arpa, buğdasın, Qoyun, quzu, xoruz, toyuq, çolpasın; Bir şeyi yox idi bunlardan səva.    
Xor Nə qədri zülmüdür, nə qədri cəfa.    
Vəli Nə bəla gələcək görəsən yarın, Belə getsə işi bizim xanların.    
Nadir Hər həftə başında bir xan, ya paşa,    
Vəli Bir xan, ya paşa,    
Nadir Qonaq gəlmiş olsa bu dağılmışa.    
Vəli Bu dağılmışa,    
Nadir Gedər var-yoxumuz qonaqlar üçün,
Oğul-uşağımız qalar ac o gün,
Bir ləzzət olmuyur əzabdan səva.
   
Xor Nə qədri zülmüdür, nə qədri cəfa.    
Vəli Nə bəla gələcək görəsən yarın,
Belə getsə işi bizim xanların.
   
Vəli və Nadir
(ikisi birlikdə)
Bizim xanların, bizim xanların, bizim xanların.    
Xor Bu gözəl təbiət, bu şən mənzərə
Bir daha səadət verməz bizlərə,
Səadət verməz, səadət verməz, səadət verməz,
                             bizlərə, bizlərə,
Matəmə bürünmüş gözəl kəndimiz,
Görünür bu dünyada yox bəxtimiz.
   
  Görmədik azadlıq üzü bir zaman,
Bizləri əzdi bəylər,
Əzdi xan, əzdi xan, əzdi xan.
       (2 dəfə)
Nadir və Vəli Həsən xan, Həsən xan,
Həsən xanın adamları,
Həsən xan, Həsən xan,
Həsən xanın adamları,
Həsən xan, Həsən xan, Həsən!..
   
İbrahim xan Oğrular, quldurlar,
Kimdə var ixtiyar,
Xan keçən yolları tozlaya, oğruları
Vurun, qovun, vurun, qovun!..
   
Həsən xan Qamçıdır saxlayan bu rəiyyəti,
Qamçısız yaşamaz xanın dövləti.
Zülmə öyrənənlər sevməz mərhəmət,
Zülmsüz yaşamaz bizim məmləkət,
Döyməsən, söyməsən, malın almasan,
Dara çəkdirməsən, dama salmasan,
Rəiyyət bir daha xanı dinləməz.
   
Həmzə bəy Xanı dinləməz.    
Həsən xan Malımın, canımın sahibi deməz.    
Həmzə bəy Sahibi deməz.    
Həsən xan İstəsən xanlığı əz rəiyyəti,
Söyləyib atalar bu vəsiyyəti, ah!
Qamçıdır saxlayan bu rəiyyəti,
Qamçısız yaşamaz xanın dövləti.
Zülmə öyrənənlər sevməz mərhəmət,
Zülmsüz yaşamaz bizim məmləkət.
   
Həmzə bəy Malımın, canımın, xanı sən deməz.    
Həsən xan Sahibi deməz.    
Həmzə bəy İstəsən xanlığı əz rəiyyəti,
Söyləyib atalar bu vəsiyyəti, bu vəsiyyəti.
   
Həsən xan İbrahim xan, yügür bu saətdə
İlxını hazır etdir əlbəttə.
İlxıdan bir at gərək seçəsən,
Söyləsin aləm afərin, əhsən!
Görməmiş olsun oylə at insan.
   
İbrahim xan Bu saət edərəm sərəncam.    
Həsən xan Xanların xanıyam, böyük bir xan,
Yeddi min kəndə eylərəm fərman.
Şöhrətim, dövlətim, nəhayətsiz,
Səltənət qurmuşam, varım hədsiz,
Səltənət qurmuşam, varım hədsiz!
   
Xor İlxı qaçdı otlağa!    
İbrahim xan İlxıdan qalmadı burda bir nişan, Qalmış yerində beş-on cüt qulan, İlxıçı ilxını sürdü otlağa. Böyük cəza lazım o cür alçağa.    
Həsən xan Qəsdən bunu etmiş ol haramzada.    
Həmzə bəy Qəsdən bunu etmiş ol haramzada.        (2 dəfə)
İbrahim xan Qəsdən etmiş bunu ol haramzada.    
Həsən xan Gətirin hüzura!    
İbrahim xan Bu saət, qurban!    
Həsən xan Məlunun qətlinə verərəm fərman. İlxıdan ayrılmış beş-on cüt qulan, Etina etmərəm bunlara, inan. Oylə at istərəm bilinsin zatı, Ya Dağıstan atı, ya ərəb atı.    
  Qoca Alını gətirirlər.    
Həsən xan Söylə, qoca məlun, bu nə, bu nə, bu nə hilədir? İlxını sürməkdə məqsədin nədir?    
A l ı Ortada yox idi heç bir məqsədim, Mən xana bir xidmət etmək istədim. Nə qədər cins at var seçdim, saxladım, Vallahi, yoxumdur heç bir məqsədim, Billahi, yoxumdur heç bir məqsədim.     
   © Musigi Dunyasi, 2005