Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 

 

Müəllimlər ictimai1

«Müəllimlər ictimai camaat məktəblərinin müdiri «Narodnıé inspektor»unun cavabdəhəndəliyi ilə onun təhti-sədarətində olmalıdır. Sədr nə vaxt istəsə məclisi bağlaya bilər, habelə də üzvlərinin hansını istəsə məclisdən kənar edə bilər. İctimai 7 gündən artıq ola bilməz. Məclisə ancaq bircə inspektora tabe olan rayon müəllimləri cəlb ola bilər, bundan başqa heç bir kəs məclisə buraxılmaz. Məçlisdə təlimdən qeyri Heç müzakirə ola bilməz. İctimai edənlərin nə səsləri ola bilər, nə də qərarnamələri.

 

«Ministr iznnaməsi»

İnspektor (syezdə yığılmış müəllimlərə)—Xub, «isyözd»mizi başlayaq. Amma necə ki, sizə məlumdur hər bir məclisdə bir başçı adam, yəni bir sədr olmalıdır. Sədr kim olsun?... Bu məsələni (əlini uzadır Peterburqa tərəf) ministr cənabları özü həll eləyibdir. (Döşünə döyüb çığırır) Sədr mənəm! İndi mən ki, sizin inspektorunuzam və bir də sədrinizəm məclisi açdım, təvəqqe eləyirəm ki, qapıları bərk bağlayıb, oturasınız danışaq, ancaq qabaqca bircə məni arxayın eləyin görüm, içinizdə yad adam yoxdur ki?

Müəllimlər — Xeyr, yad adam yoxdur. Tək bir özümüzük!

İnspektor — Dürüst baxın, yoxsa, sonra işin içindən xəta çıxar!

Müəllimlər — Vallah, heç kəs yoxdur, tək özümüzük.

İnspektor — «Vallah» dediyinizə inana bilmirəm. Çünki siz «tazə müsəlmanlardan»sınız, allaha inanmırsınız, düzünü deyin görüm, burada yad adam yoxdur ki?

M ü ə l l i m l ə r — Hərgah inanmırsınız, durun zəhmət çəkib baxın, cəmi cümlətanı üç cüt bir tək adamıq! (kənara) Utanmasa durub baxar!

İnspektor — Sözün doğrusu, durub baxacağam, çünki mən ministrdən qorxuram, sonra xata çıxar (durub baxır, görür ki, yad adam yoxdur).

Müəllimlər — Hə, gördün ki, «biz tazə müsəlmanlar» hamıdan artıq allaha inanırıq?

İnspektor (utanır) — Əşi, nə bilim, deyirlər ki, «tazə müsəlmanlar» allaha, peyğəmbərə inanmırlar, görünür ki, sizin üstünüzə böhtan atırmışlar... Ançaq bunun syözdə dəxli yoxdur. Öz sözümüzü danışaq.

Müəllimlərdən biri — Cənab inspektor, izn verin bir söz deyim.

İnspektor — Balam, bu gün olmaz, allah qoysa sabah danışarsan. Çünki indi gecdir, məclisi bağlayıram, durun gedin və sabah bir az tözdən gəlin danışaq.

Müəllimlər (gedə-gedə) — Bəli! Bu gün belə iş getdi! Görək sabah nə olacaq...

İnspektor — Məclisi açıram, indi hər kəsin nə sözü var danışa bilər. Allaha şükür, azadlıq verilibdir, siyasi, iqtisadi, ictimai məsələlərdən səvayı hər nə istəsəniz məktəb barəsində söyləyə bilərsiniz. Buyurun!

Müəllimlərdən biri — Biz müsəlman millətinin maarif cəhətincə geridə qalmağımıza səbəb...

İnspektor — Yavaş görüm, hansı müsəlman millətini deyirsən?

Müəllim — Mən Rusiya müsəlman millətini deyirəm. Necə?

İnspektor — Nahaq yerə sən elə sözlər danışırsan, Rusiyada müsəlman milləti olarmı? Rusiyada ancaq rus milləti ola bilər. Və bir də axı «millət» sözünün bura nə dəxli var? Sən gərək məktəbdon səvayı ayrı söz danışmayasan.

M ü ə l l i m (bilmir nə desin) — Məktəb məsələsi lap vacib məsələlərin biridir...

İnspektor (birdən)—Töz ol, otur aşağa!

Müəllim (təəccüblə)—Nə üçün, cənab inspektor?

İnspektor (lap arxayın) — Çünki mənim keyfim belə istəyir, ixtiyar sahibiyəm, istəsəm səni buradan qovaram da! Qoy indi də özgəsi danışsın.

Bir - özgə müəllim (durub danışır) — Bizim hamıdan geridə qalıb mədəniyyət və mərifətdən məhrum olmağımıza səbəb məktəblərimizin azlığıdır. Ona görə bizə vacibdir ki, səy edib....,

İnspektor — Mənə də vaçibdir səy edib sənə deyəm ki, daha artıq müşərrəf eləmə!... Dilotu yeməmisən ha! Bir-iki söz dedin bəsdir, Qoy elə olsun ki, hamı danışa bilsin. Otur!

Bir ayrı müəllim — Bizi hamı məzəmmət eləyir ki, biz bir vəhşi və qanıb-qandırmaz bir tayfayıq. Mənim buna heç bir sözüm yoxdur, amma, əgər insaf məqamına gəlib, işin əslini axtarasan...

İnspektor — Qurtardın?

Müəllim — Xeyr, hələ tazə başlayıram.

İnspektor — Ancaq uzun eləmə.

Müəllim — Bəli, əgər işin əslini axtarasan, onda hər bir sahibi-vicdanə məlum olar ki, burada məzəmmətə layiq biz dəyilik, bəlkə hökumətin özüdür ki, bizi...

İnspektor (acıqlı)—hərgah bu saat buradan itilib, bayıra çıxmasan iki nəfər qaradavoy çağırıb deyərəm ki, səni aparıb qazamata soxsunlar.

Müəllim — Qaradavoylara zəhmət vermək yaxşı deyil, mən özüm bayıra çıxaram (çıxır).

İnspektor (onun dalınca) — hərgah bu gedənin axırı anarxist olmasa mənə hər nə desəniz deyin. Bu cürəni işkolda saxlamaq olmaz. Gərək qovam getsin dərdinə!

Müəllimlərdən biri — İzn versəniz mən də danışım!

İnspektor — Yavaş, hələ bir az acığım soyusun, yoxsa bu saat elə bilirəm ki, dünya başıma hərlənir (açığı soyuyandan sonra). Danış görək, amma töz qurtar, füzul-luq eləmə!

Müəllim — Siz bu məclisi açandan özünüz buyurdunuz ki, allaha şükür azadlıq verilibdir...

İnspektor — Xub, bu cürə sözlərin məktəb məsələsinə nə dəxli var?

Müəllim — Bir az iltifat eləsəniz, görərsiniz ki, çox dəxli var.

İnspektor — Təvəqqe eləyirəm ki, mənimlə o çürə zarafatları eləməyəsən! Danışırsan məktəbdən danış, danışmırsan otur yerə. Daha «köhnə yorğan içi sökmə».

Müəllimlərdən bir neçəsi — Qospadin insgpektor, bu olmadı ki!...

Sair müəllimlər — Yox, qospadin inspektor, bu cürə syözd olmaz ki, sən başlamısan. Buna polisxana deyərlər.

İnspektor (acıqlı) — Aha! Bunt eləmək istəyirsiniz?

Müəllimlər-— İnsafın olsun, ay inspektor, məyər buna bunt deyərlər?

İnspektor — Məktəbdən səvayı hər nə danışsanız hamısı bunt və iğtişaşa dəlalətdir!

Müəllimlər hamısı bir yerdə (çırtıq çalıb oxuyurlar).

Gəlin gedək məktəbə,

Ay bəri bax, bəri bax!

İnspektor (başı lovlu yügürür telefonun ağzına və tələsik general qubernatoru çağırıb deyir ki,) — Vaşe prevosxoditelvstvo! Tezcə ol bura 100 nəfər qazaq göndər. Uçitellər bunt eləyib, «marselyoz» oxuyurlar. Bir az keçsə bu evi dağıdacaqlar; töz ol ki, hökumət əldən getdi.
   

 

ORDAN-BURDAN2

Qarabağ zəriflərindən birisi mənimlə söhbət edərkən həmişə belə deyərdi: Hər kəs ki meydana çıxıb deyir ki, mən millətpərəstəm və döşünə döyür ki, milləti irəli apa-rıram, bil ki, bu sözü ya yalandan deyir, ya da ki doğrudan. Əgər bunun yalan və doğruluğunu bilmək istəsən, get lap əvvəl onun öz ev-eşiyinə bax. Əgər gördün ki, bunun öz ev-eşiyində bir səliqə, bir qayda, bir intizam var, onda bil ki, kişi doğrudan da milləti irəli apara bilər. Yox əgər gördün ki, bu heç öz evini dolandıra bilmir, onda ağzına vur, deyinən ki, qələt eləyirsən, səndən millət irəli aparan ola bilməz.

Mənim ağlım kəsir ki, zərifin bu sözü bir yana baxsan haqdır.

İndi keçək İran dövlət dumasına və dünən Tehrandan gəlmiş bir rəfiqimin sözünə qulaq asıb, görək oranın işləri necədir.

Sədri-məclis — Təbrizdən xəbər gəlibdir, camaat şurişi getdikcə artıb və hökumət əhli qaçıb gizlənibdir.

....A ğ a — Bu şurişin nə səbəb qalxmasını və nədən bir bu qədər artmasını və nə üçün hökumət əhlinin qaçmasını....

... x a n — Hərgah biz istəyirik, hər tərəfdən gələn bu şuriş sədalarinı kəsib...

...mülk — O kəslər ki. bu hürriyyət və azadlıq yolunda camaata mümaniət edir və o kəslər ki...

...D ö v l ə — Mən bu saat istəyirəm ki, cənaban vəzirlərə burada bir sual verəm. Cənaban vəzirlər...

... Səltənə — Bunlar hamısı keçəndən sonra mən heç qana bilmirəm ki, aya Təbriz əhli durub şurişi salmaqda....

... Ü l ə m a — Çün hər bir şeyin əsli və kökü və hər bir hadisənin əsas və binövrəsi....

... M ə m a l i k — Mənim təsəvvürümə görə burada mətləbi iki qismə təqsim etmək lazımdır. Əvvəla, bir qismi budur ki.

Sədri-məclis — Vəziri-daxiliyyənin sözlərinə görə bu şurişin əsil vüquinə səbəb....

... Ü m ə r a — Bəs, indi görək bizim vəzifəmiz...

...Tüccar — ... onun hamısını ələ gətirmək üçün....

... K i r a m-—.... Təbrizdən, Həmədana, Həmədandan Qəzvinə, Qəzvindən Gilana çəkilib....

...Mərdüm — .... dörd dəfə, beş dəfə təkrar söyləmək.

...Üdəba — .... gətirdilər. Və gətirəndən sonra da ortaya nəql edib...

Sədri-məçlis — .... və onun cavabı bu oldu ki, mənim heç bir şeydən....

... A ğ a — ... dedim bəs, hara qaçırsan? Gördüm, başını buluyur ki,....

...Mülk — ... üstündən də su içmişəm. hər kəs hər nə bacarır eləsin. Eləməsə...

... Dövlə — ... Allah ona rəhmət eləsin...

...Ü m ə r a — ... ingilislərin ağzı nədir ki, ondan sonra.-..

...S a h i b — ... dörd nəfər zənan xaylağı aparıbdırlar, bir sürü qoyun. Altı nəfər uşaq...

S ə d r i - m ə c l is — ... hərgah razı dəyilsə...

... İ k r a m — ... getsin Rusiyaya baxsın görsün...

... Məmalik — ... atası Şümür ilə baş-başa yatsın....

Ku-o-o-o-o- bilmək olmaz. Ku-o-o-o-o- atası evdə yox idi. Ku-o-o-o- vəziri-xariciyə uzanmışdı. Ku-o-o-o- teleqraf gəldi, Ku-o-o-o- rüşvətxor imiş, ku-o-o-o- ... ku-o-e-o- ...

Qəzetə müxbiri yoldaşın a—Mən ölüm, heç bir şey qana bildin?

Yoldaşı — Atasının korunu kaftar eşələsin yalan deyənin, əgər bir söz də başa düşdümsə!

M ü x b i r — Bunlara deməlidir ki, ay yazıqlar, əvvəl siz bu məclisi nizam və qaydaya salın, ondan sonra İranı düzəldin. Elə deyilmi, sən mənim canım?!

Yoldaşı — Vuy, bunu kim danar ki, rəhmətliyin oğlu.

Sabir əfəndiyə

Məktubunuzu oxudum. Sözləriniz haqdır... Bizim borcumuzdur ki, bu adam öldürməyi müsəlman içində aradan götürmək üçün əlimizdən gələni müzayiqə eləməyək.

Mən müzayiqə eləmirəm və müzayiqə eləmədiyim üçündür ki, «birisi»lərə deyirdim və deyirəm:

Nə üçün xalqı qızışdırırsan? Tutalım ki, sənin keyfin gəlib və damağın da çox sazdır. Daha durub xalqın rahatlığını niyə pozmaq istəyirsən? Məgər sənin bütun mü-səlman camaatı ilə qəsdin-qərəzin var ki, onları iki yerə bölüb birinə «köhnə» və birinə «tazə» deyirsən və özün də «köhnələrə» tərəfdar çıxıb, «tazə»lərin üstünə qızışdı-rırsan? Yox, əgər «tazə» şey sənin xoşuna gəlmirsə, bəs, nə üçün həmişə «tazə» dirilik»dən dəm vurusan? Öz keyfin istəyən köhnə, nimdaş, paslanmış və kiflənmiş bir şey tapa bilmədinmi?

Bəs, cənab Sabir əfəndi, mənim «birisi»lərə dediyim söz budur. Özü də zarafat və duzsuz məzəlilik deyil, bəlkə siz arzu elədiyiniz niyyətə bir yol göstərməkdir.

Eşidirəm, Sizə deyirlər ki, «Filankəs» elə deməsin, mən də belə deməyim.

Burada bir şey yadıma düşdü.

Mən Haşım bəy Vəzirovun məktəbində oxuyan zaman bizim bir dələduz yoldaşımız var idi ki, heç kəsə dinclik verməyib, sənəti hər kəsi bizləmək idi. Bunun üstündə uşaqlar bəzi vaxt ona söyərdilər. O da başlayıb, uşaqlara ikiqat söyərdi. Haşım bəy ona tənbeh edib deyərdi ki, adə nə üçün söyüş söyürsən? O da cavab verərdi ki, onlar söyməsinlər, sonra mən də söyməyim.

İndi sizə «idarədən» verilən cavab haman dələduz uşağın cavabındandır.1.Müəllimlər arasında genişlənən demokratik hərəkatın qabağını almaq məqsədilə çar hökumətinin maarif naziri «İznnamə» şəklində əmr vermişdir.
2.İki məsələyə həsr edimliş bu yazı «İrşad» qəzetinin 1907-ci il 22 may tarixli nömrəsinin 4-cü səhifəsində «Filankəs» təxəllüsü ilə dərc olunmuşdur. «Sabir əfəndiyə» cavab «Birisi» ilə aparılan (bax: «İrşad», 1907-ci il 9 may ą 85) mübahisənin davamıdır. Yazıçı Haşım bəy Vəzirov vaxtı ilə Şuşada məktəb direktoru idi; Üzeyir Hacıbəyov ilk təhsilini bu məktəbdə almışdır.


 
   © Musigi Dunyasi, 2005