Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 

 

Qarabağda yer məsələsi1

— Kəlbəlayi Kərim, sən dur yuxarıdan otur!

— Yox, Məşədi Cəlil, elə bura yaxşıdır.

— Yox, sən öl olmaz, dur bəri otur!

— Zəhmət çəkmə, Məşədi Cəlil, vallah mənə bura yaxşıdır.

— Əşi, bircə sən ayağa dur! Birçə ayağa dur! Belə, di indi bəri otur, helə, bir az da bəri, bir az da bəri, mən ölüm bir az da bəri, sən Həsənin canı bir az da bəri sürüncün! helə bax, indi ürəyim arxayın oldu.

 

 

* * *

Həsənbala kişi, sən zəhmət çək dur bu aşağıdan otur, bura Kərbəlayi Heydərin yeridir. Bir az da aşağa, bir azca da aşağa, bir xırda da yanını aşağa elə atan olsun rəh-mətlik! Yaxşıdır, daha ordan aşağa yenmə, elə orda otur. Hər məclisdə gərək bu qayda və qanun olsun, elə deyil molla Vəli?

Əlbəttə, qayda və qanundan başqa bir də burda ədalətə rəayət olunur ki, hamısından vacib odur!


 

Eşitdiyimiz xəbərlər

Bizə bela xəbər verirlər ki, Dövlət dumasının üzvləri arasında qoçubazlıq əmələ gəldiyinə görə bəzilərinin fikri vardır ki, orada bir «Hidayət» məclisi açsınlar ki, hər bir kəsin vəzifəsini özünə bildirib, qoçuluğu aradan götürsün.

Yenə, bizə belə xəbər verirlər ki, İran Məclisi-Millisi neçə vaxtdır ki, bir kəndirbaz axtarır ki, rus dumasında Pruşkeviç olan kimi, onların məclisində də bir kəndirbaz olsun ki, məçlis əhli bidamaq və «iskuçnı» oturmasınlar.

 

* * *



Yenə bizə xəbər verirlər ki, Qafqaz müsəlmanları arasında «ittihad» və «ittifaq» qayırmaq üçün, mücahidlər»imizdən birisi belə qanıbdır ki, müsəlmanları iki qismə bölüb şiyə və sünni adlandırmaq azdır, gərək dörd yerə bölüb, «tazə müsəlman» və «köhnə müsəlman»lara da böləsən ki, ittifaq və ittihad işi lap töz olsun.

İdarədən: qəribə işdir vallah, bir yeri yamayırsan ayrı yeri yırtılır!
   

 

MÜDHİŞ ETİRAZ2

Bu gün dünyada bir yer yoxdur ki, oradan iğtişaş sədası, şuriş səsi gəlməsin. Demək olar ki, yaşadığımız bu XX əsrdə bütün dünya ümumi bir qələyan, hərcayi bir həyəcan içində titrəməkdədir.

Ən mədəni tayfalardan başlamış, ən vəhşilərə kimi, bu gün hamı şuriş və iğtişaşa sarılıb mübarizə edir və bu günə kimi ümumi sükunəti xələldar edirlər.

Əcəba, bu-şuriş, bu iğtişaş, bu mübarizə nə üçündür?

Bunlar hamısı çürümüş, köhnəlmiş əməldən düşmüş qayda və nizamlara qarşı, qəti bir etirazdır. Görünür ki, bu XX əsr, keçmiş əsrlər tərəfindən bərpa edilmiş qayda və nizamlara təhəmmül eləmir. O qayda və nizamlar bir o qədər köhnəlibdir ki, yenilənmək və tazələnməyə meyyal olan həyati-bəşəriyyənin asayiş və intizamını təmin edəməz.

İştə, o səbəbdəndir ki, hər tərəfdən etiraz sədaları qalxıb, artmaqdadır. Bir ovuc köhnəpərəst və irtiçapəsənəd adamların bu etiraz sədalarını yatırtmağa qarşı olan təşəbbüsləri, onlar üçün heç bir müvəffəqiyyət hasil edəməz. Bu sədalar get-gedə çoxalıb, artıb, axırda gurultulu bir zərbə ilə qarşısına rast gələn bütün mümaniətləri nist və nabud edər. Daha bu etiraz seli qabağında köh-nəpərəstlik qayaları sədd olub davam edəməz!...

 



1. «Qarabağda yer məsələsi» və «Eşitdiyimiz xəbərlər» sərlövhəli yazılar «İrşad» qəzetinin 1907-ci il 16 may tarixli 90-cı nömrəsinin 4-cü səhifəsində «Filankəs» təxəllüsü ilə dərc olunmuşdur.
2. Köhnəlmiş və çürümüş qanun və qaydaların aradan götürüləcəyini aydın görən müəllif öz fikrini «Müdhiş və etiraz» sərlövhəli məqaləsində seyləmişdir; bu məqalə «İrşad» qəzetinin 1907-ci il 17 may tarixli 91 -ci nömrəsinin 2-ci səhifəsində «Ü» təxəllüsü ilə dərc edilmişdir


 
   © Musigi Dunyasi, 2005