Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 

ORDAN-BURDAN

 

Müsəlmanların halı1Hökumət qapısında:

— Karbəlayi Bədəl, görə bildin?

— Görə bildim.

Nə dedi?

Dedi: «Zavtra»! Ağalar qapısında:

— Məşədi Fərəcullah, ağa evdə idi?

— Bəli, evdə idi.

— Səni gördü, nə dedi?

— İki dəfə üzümə tüpürdü, bir dəfə də atamık göruna söydü.

İntelligent qapısında:

— Mahmud əmi, razı oldumu?

— Balam, yox!

— Nə üçun?

Dedi, beş yüz manat ver yazım.

Dövlətli qapısında:

Kərbəlay Müseyib, getmişdin?

Hə, getmişdim.

— Görə bildin?

— Balam, yox: səhər yatmışdı, günorta çörək yeyirdi, axşam da evdə yox idi.

   

 

ORDAN-BURDAN2

Urusca heç zad bilməyən və müsəlmancadan tək bir «Gülüstan»ın mətnini oxuyub, mənasını anlamayan rəfiqlərimdən bir neçəsi məni görüb həmişə şikayət edirlər və deyirlər ki, biz çox istəyirik ki, görək Dövlət dumasında nə olur, nə tövr danışıqlar olur?

Amma heyf ki, savadımız olmadığına görə oxuduğumuzu anlamırıq, aya, olmazmı ki, sən öz «Ordan-burdanında» bir tövr eyləyəsən ki, Dövlət dumasından bari bizə bir nümunə göstərəsən.

Deyirəm: Olar;—Nə tövr olar?—Bu tövr olar!

Dövlət duması, sədri-məclis, sağ, sol, vəzir.

Sədri-məclis—Hə, məclis açıqdır, indi, hər kəs nə danışacaq danışsın, ancaq təvəqqə eyləyirəm ki, «at getdi, örkən apardı» olmasın.

S o l — Hanı o dünən burada mənəm-mənəm deyib, döşünə döyən vəzir, buyursun, çıxsın meydana, ona bir-iki sözüm var.

Vəzir — Mən buradayam; buyur sözünü de!

S o l — Bircə mənə deyin görüm, bu xalqı tutub bir-birə kimi qırmaqda sizin məqsədiniz nədir?

Vəzir — Aranı sakit eləmək istəyirik.

S o l — Aranı sakit eləmək istəyən oğlan camaatı tutub top ağzına qoymaz.

S a ğ — Bəs nə qayırar?

Sədri-məclis — (sağa) Bircə sən dinmə!

S o l — Nə qayırar? Bunu qayırar ki, bu gün məsələn, camaatı çağırıb soruşar ki, ay adam, ay camaat, sən nə üçün fərağat oturmayırsan. Onda camaat deyəcəkdir ki...

S a ğ — «Ərdəbil bir şəhərdir, hər kəs də öz vəkili!»

S ə d r i - m ə c l i s (sağa) — Təvəqqə eləyirəm ki, dilxorçuluq eləməyəsiniz

S o l — Xeyr, o sözləri camaat deməyəcəkdir. Camaat bu sözləri deyəcəkdir ki, bəs nə tövr fəraqat oturum ki, sən məni fərağat qoymayırsan.

V ə z i r —Nə qayırıram?

S a ğ — Kim onlara nə qayırır?

Sədri-məclis — Əşi, biriniz danışanda, biriniz qulaq asın da!

S o l (bərk gülür) — Ha-ha-ha-ha... Vəzir deyir ki, nə qayırıram?... Əşi, necə nə qayırırsan ki, xalqın tutub yerini əlindən alıbsan—bu bir; üstlərinə xərc qoyubsan bu iki; ağzın açıb, söz deməyə qoymayırsan—bu üç, başlarına min cürə «Tənbəki oyunu» açırsan—bu dörd; xalqın pulunu keyfin gəldiyi yerə xərcləyirsən—bu beş; keşişləri yemləyib salıbsan camaatın canına — bu altı; söyürsən—bu yeddi, döyürsən—bu səkkiz, öldürürsən—bu doqğuz...

S a ğ — Neçəyədək sayacaqsan?

S ə d r i — məclis — Lənət sənə şeytan, dayna, balam, sənə nə?

V ə z i r — dinməyin görək ta nə deyir!

Sol —Hələ bircə sən mənim bu sözlərimə cavab ver, sonra daldan «ucu güləbətinli» sözlər deyəcəyəm!

V ə z i r — Heç sən anlayırsan ki, nə deyirsən?

S o l — Mən anladığımı on il bundan irəli anlamışam, sözün var, söz danış!

S a ğ (sola) — Bilirsən adama nə qayırarlar?

Sədri-məclis — Təvəqqe eləyirəm bir-birinizin üstünə igidləşmiyəsiniz!

S o l (sağa) — Sən nə quyruğunu bulayırsan?

Sədri-məclis — Əşi, elə sözlər lazım deyil

S a ğ (sola) — Bax, mənim dəli cinim var ha!...

V ə z i r (sola) — Sən heç bir zad oxuyubsan?

S o l — Yaxşı, bunun mətləbə nə dəxli var?

V ə z i r — Mən imanım, sən heç hələ bilməyirsən ki, «hir» nədir, «pir» nədir?

S o l — Təvəqqə eləyirəm ki, o barədə lap arxayın olasınız və zəhmət çəkib, mənim sözlərimə cavab verəsiniz!

Sağ — Yaxşı! Bircə de görüm sənin dediyin nədir?

S o l — Sən kimsən?

Sağ — Mən kim olduğumu sənə bildirərəm!

S o l — Əlindən gələni beş boşqaba çək!

Vəzir (sola)—Mən də ona sonra layiqli cavab verərəm.

S o l — Bütün bu camaatın içinə bu şuluqluğu salan siz sağlar ilə siz vəzirlərsiniz!

S a ğ — Yalançının?

S o l — Olsun!

V ə z i r —Atasına!

Sol — Olsun!

S a ğ — Babasına!

S o l — Olsun!

Vəzir —Min lənət!

S a ğ — İki min lənət!

S o l — Ey olsun, ey olsun!

Sədri-məclis—Balam, indiki belə oldu, tamamdır. Durun, gedin işinizə, siz ilə danışan gərək, əvvəlcə «bat-bat» kökü yesin.

Buyurun, bu da Dövlət dumasının məclisi.


1.«Müsəlmanların halı» sərlövhəli felyeton «İrşad» qəzetinin 1907-ci il 2 aprel 58-ci nömrəsinin 4-cü səhifəsində «Filankəs» təxəllüsü ilə dərc olunmuşdur. Felyeton ixtisar edilmişdir.
2.Dövlət dumasının fəaliyyətinə xas olan hərcimərcliyi ifşa və tənqid edən bu səhnəcik «İrşad» qəzetinin 1907-ci il 4 aprel tarixli 60-cı nömrəsinin 3—4-cü səhifələrində «Filankəs» təxəllüsü ilə dərc olunmuşdur. 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005