Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 

 

Rus malının İranda baykot olunması təəssüf ediləcək hadisələrdən biridir. Hər halda bu işdə müqəssir iranlılar deyildirlər... Biz burada hökumətimizin politikasını təftiş və tənqid etmək niyyətində deyilik, çünki bu politikanın bugünkü nəticəsi haman politikanın yaxşı yamanını gözəlcə bildirməkdədir.

Ançaq nə üçün İranda rus malı baykot olunur da ingilis malı olmayır. Halbuki İngilis hökuməti dəxi rus hökuməti ilə müvafiq bir surətdə iş görməkdədirlər.

Bu suala cavab odur ki, durbin olan İngilis hökuməti bu yolda oylə bir politika intixab etdi ki, İran milləti tərəfdarı kimi göründü. Rus hökuməti isə şah tərəfdarı çıxdı. hər iki hökumətin İranda gördükləri işlər bizim hamımıza məlumdur. İndi götürək hər iki hökumətin nimrəsmi mətbuatını və görək İran işlərinə dair bu qəzetlər hansı məsləkə xidmət edirlər. İran məşrutəçilərinin birinci müzəffəriyyəti və müzəffəriyyət bədində kəmali-nizam və qayda bərpa olunduğu xəbərini aləmə bildirən əvvəlcə ingilis mətbuatı oldu.

Eyni zamanda da «Novoye vremya» qəzetəsinin müxbiri Tehrandan belə bir teleqraf çəkmiş:

«Bəxtiyarilər və fədailərin dəstələri kəmali-xəyanət ilə Tehrana soxuldular və məclisi tutdular.

Bunların başçısı olan supehdar özünü şah elan etdi, küçələrdə və meydançalarda şiddətli atışma davam etməkdədir, hər iki tərəfdən yaralanlar və ölənlər vardır.

Lyaxov və rus ofiserləri kəmali-mərdanəliklə qazaq briqadasını müdafiə edirlər. Kapitan Perebinosov2 Soltanabadda şahı müdafiə edir. Qəzvində qalmış olan rus qoşununu bilatəxir buraya göndərməlidir.

Tehran hərci-mərc olubdur. Yevropalılar böyuk bir təhlukə içindədirlər. Şahın əhvalı böhranlı və ümidsizdir».

Bu teleqramı çap etdikdən sonra, «Novoye vremya» özü də bunu əlavə edir:

«Bəs, görünür ki, daha təxir etmək yeri deyildir... Biz haman sədayi-istimdadı təkrar edib də, deyirik ki, qoy bu məsələnin həlli kimə racə isə eşitsin və bunu bilsin ki, doğrudan da tələsmək lazımdır».

Lakin nə yaxşı oldu ki, hökumət «Novoye vremya»nın bu qışqırığına qulaq vermədi və belə bir provokasiyaya məhəlgüzar olmadı.

Bəxtiyarilərin və fədailərin miskin milləti müstəbidin çəngalindən qurtarmaq üçün ölümə getdiklərini bütün aləm alqışlarla təbrik və təhsin və təqdir etdiyi halda, «Novoye vremya» bunun adına xəyanət deyir. İranın təcəddüdü, əhyası «Novoye vremya»çıları istirahətsiz edir. Guya, rus mənafeyini gözləmək və kamali-əmnü-əmanda olan əcnəbilər — ki, onlardan birinin burnu qanamadı, müdafiə etmək üçün «Novoye vremya» tələb edir ki, rus qoşunu Tehrana girsin, halbuki boylə bir təşvin rus dövlətinə xidmət deyil, xəyanət olduğunu «Novoye vremya» anlamaq istəmir və belə bir zamanda ki, İranda olan rus şən və heysiyyətini bərqərar etmək üçün hökumət öz politikasını lazım olan yoluna salmağa qeyrət etməlidir.

«Novoye vremya» qəzetəsi bu yolda hökumətə lazım olan kömək əvəzində daha da hökuməti Ümumrusiya mənafeyi üçün müzürr bir yola sapdırmağa çalışır...


   

 

Bir neçə gün bundan irəli «əlahəzrət», qədri-qüdrət Məhəmmədəli şah Qaçar ruhəna fədah adlanan, amma bu gün rus demişkən, prosto Meşədi Məhəmmədəli deyilən İran sabit şahı Məhəmmədəli mirzə küsübdür!

Küsübdür ki, nə üçün onu taxtdan yerə saldılar. Halbuki həmin Məhəmmədəli mirzə öz millətinə bir çox... zülmlər etmişdir!

Ravi belə rəvayət eyləyir ki, bir dəfə rus səfarətxanasının yanından keçirdim. Gördüm ki, otaqların birisindən həzin-həzin səslər gəlir. Bir qədər qulas verib bu cürə sözlər eşitdim:

— Mən sənə demədimmi ki, millət ilə sülh elə!

— Yalançıya allah lənət eləsin! Sən demədinmi ki, məclisi topa tut!

— Əşi, zərər yoxdur, sən padşah olma, oğlun olsun, özgəsi deyil, ha!

— Vallah, əslinə baxsan, heç bu iş pis olmadı... Bax, bizim bu xaraba qalmış torpaqda sənin zərrəcə də hörmətin qalmamışdı. Amma indi get Rusiyaya, gör sənə nə hörmət eyləyəcəkdirlər!

— Axı, mən burada istədiyimi eyləyirdim. Görüm Rusiyyətdə də oylə şeylər mənim üçün mümkün olarmı?

— Yaxşı, sənin burada istədiyin, ayıb olmasın, isti yer... yəni belə bu cürə ürək açan şeylər deyilmidi? Əgər sən Rusiyyətdə haman istədiklərin yuz dəfə ondan yaxşısını tapmasan, onda əmr elə sənin cəlladın mənim... yox, amma indi çəlladın yoxdur... Onda mən namərdəm! A gözəl Fitilbörk!4 Ey yerin behişti! Qurtar bizi bu cəhənnəmdən!

Oranın küçələri o qədər təmizdir ki, qatıq töküb yalamaq olar.

Amma bunun küçəsində bir qədər yağış yağsa, gərək hammal dalına alıb minib keçəsən. Oranın küçələrində gözəllər — gözəl-gözəl madamlar — mislil huri, qəşəng-qəşəng oğlanlar — kəmisli qılman! Amma buraların küçələrində sürü-sürü hammallar...

— Amma hayıf ki, mən yaxşı rusca bilmirəm!

— Amma mən yaxşı bilirəm!

— Adama nə deyir?

— Çelovek!

— İtə nə deyir?— Sabaka!

— Gedirəm, nə tövr deyir?

— Baydom!

— Gəlirəm?

— O da baydom.

— Onda sən məndən çox bilirsən!

Sonra nə danışıblarsa ravi eşidə bilməyibdir.

 


1. «İran və Novoye vremya» adlı siyasi məqalə «Tərəqqi» qəzetinin 1909-cu il 7 iyul tarixli 150-ci nömrəsinin 2-ci səhifəsində «Üzeyir» imzası ilə çap olunmuşdur, V. İ. Lenin «Balkanlardakı vəziyyət və İrandakı hadisələr» adlı məqaləsində (Əsərləri 15-ci cild, səh. 225 — 226) «Novoye vremya» qəzetinin tutduğu mövqeyi qəti surətdə pisləmişdi.
2. Kapitan Perebinosov — o zaman Soltanabadda yerləşdirilmiş çar qoşun dəstəsinin komandiri idi.
3. Məmmədəli şahın taxtdan salınmasına və İrandan qovulmasına həsr edilmiş bu felyeton «Tərəqqi» qəzetinin 1909-cu il 7 iyul tarixli 150-ci nömrəsinin 3-cü səhifəsində «Filankəs» təxəllüsü ilə dərc edilmişdir.
4. Fitilbörk — Peterburq deməkdir.

 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005