Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 Şah söz verdi ki, altı günluk sülh olsun. Amma yalançı çıxdı...

Rus konsulu.

 

Komediyalar.

 

I


Camaat arasında

Camaat (çığırır) — Ay Avropa, ay insaf əhli, ay insaniyyətdən dəm vuranlar, şah bizi qırır, qoymayın!

İngilis səfiri — Əşi, nə danışırsınız. Belə də iş olarmı, onun nə haqqı var insan övladını qırsın?

Camaat — A başına dönüm, şah haqqı-maqqı nə tanıyar. Bizi qırır, qoymayın. Axı biz də sizin kimi insanıq.

S ə f i r — Həzərat, mən bu saat onun yanına gedib bir əxtar verim ki, heç dadı da damağından çıxmasın.

C a m a a t — Balam, allah səndən razı olsun, bizə əlac elə!

S ə f i r — Bu saat, bu saat (gedir).

 

IIŞah hüzurunda

Ş a h — Gərək İranın yarısını qan dəryasına dəndərəm!

Əmir Bahadır — Qurban olum bu gəlamə!

L y a x o v — Bəli, qorxutmaq, qorxutmaq lazımdır bu asiyalıları.

S ə f i r (daxil olur) — Şah, allah saxlasın!

Əmir Bahadır — Xoş gördük, a kirvə!

Ş a h — Sağ ol ingilis, əyləş qonaq ol!

S ə f i r — Çox sağ ol, şah!

Ə m i r Bahadır — Nə var, nə yox?

S ə f i r — Hər şey var və heç zad yoxdur... he-he-he!

Əmir Bahadır — Xa-xa-xa, nə nazik mətləbdir.

S ə f i r — Şah, camaatın hamısını birdən qırdıracaqsınız, yoxsa yarısını saxlayacaqsınız?

Ş a h — O mənim qəzəbimə bağlıdır. İstəsəm hamısını qırdıraram!

Əmir Bahadır — O, şahın öz əmrinə bağlıdır. Bu gün hökm eyləsə hamısını öldürdər, istəsə hamını bağışlar. Bu cür işlər şahın özünə məxsus işdir. Onu heç kəs bilməz və heç kəs soruşmaz.

S ə f i r — Xeyr, siz elə güman etməyin ki, mən şahın xüsusi işlərinə müdaxilə etmək xəyalındayam. Əstəğfürullah, ancaq dediyim odur ki... yəni hamısını birdən-birə qırdırmaqdansa, yarı-yarı bölmək...

Əmir Bahadır — Bəli, başa düşürəm, nə deyirsiniz. Xeyr, o babətdən arxayın olun!

S ə f i r — Bəli, çünki mənim borcum gəlib-getmək... Özünüzə məlumdur.

Əmir Bahadır — Xeyr, xeyr, xatircəm olun, başa düşürəm...

S ə f i r — Xudahafiz!

Əmir Bahadır — Xoş gəldin, sağ ol (nökərə) Ay gədə, səfirin başmaqlarını cütlə!

 

IIIİngilis parlamanında

Bir məbus — Yaxşı, bəs nə oldu? O yazıq iranlıların dad və fəryadına qulaq verən oldumu? Bu barədə hökumətimiz nə qayırdı?

Vəzir Kirey 2 — Əlbəttə! Bizim səfir şaha şiddətli bir əxtar göndərib, dövlətimiz naminə tələb etdi ki, emal və hərəkəti mərdimazaridən çəkilsin.

Məbuslar — Bərəkallah, sonra?

Ki r e y — Daha sonrası yoxdur, çünki biz İran işlərinə müdaxilə edə bilmərik. Məbuslar — Çox yaxşı, indi viçdanımız əziyyətdən xilas oldu.

 

IVYenə şah hüzurunda

Səfir (tələsik daxil olur) — Sözün doğrusu, bunun adına həddən artıq zarafat deyirlər.

Ş a h — Nə olub, nə olub?

Əmir Bahadır — Allah saxlasın kirvə?

S ə f i r (acıqlı) — Xeyr, saxlamasın!

Ş a h — Baba, in çe zərbo zeng əst. Məgər mən şah ney... 3

Əmir Bahadır (şaha). Dinmə, dinmə, bu ingilisdi. Zarafat deyil, qoy görək nə olubdur (səfirə). Babacan nə olubdur?

S ə f i r — Nə olacaqdır! Sizin yerinizdə bizim mənafeyimizə toxunulubdur. İsfahan tərəfində bir ingilisin iki şahi pulu itibdir və bir də yıxılıb burnu qanayıbdır. Bu saat buna bir tədbir tökün.

Əmir Bahadır — Paho! Bu saat əmr yazaram İsfahan qubernatoruna ki, həmin pulu itmiş ingilisə əhalidən yüz o qədər pul alıb versin və o burnu qanıyanın da yıxıl-mağı əvəzinə həmin yıxıldığı yerin sahibini iki il həbsə salsın, bəsdirmi?

S ə f i r — Yaxşıdır... (mülayim səslə). Bəs eşitdim ki, məşrutə vermək istəyirsiniz?

Əmir Bahadır — Bəli, verəcəyik!

S ə f i r — Nə vaxt?

Əmir Bahadır — Nə vaxt şah lazım bilsə.

S ə f i r — İndi vermirsiniz?

Əmir Bahadır — Xeyr, indi olmaz!

S ə f i r — Nə üçün?

Əmir Bahadır — Çünki bizim şəraitdə məşrutə-qəşrutə net rabatay. Və bir də bu bizim daxili işimizdir.

S ə f i r — Əlbəttə, mənim müdaxiləyə heç bir haqqım yoxdur, xudahafiz!

Axırıncı komediya

Yenə şah hüzurunda

S ə f i r — Təbrizdə bütün adamlar və bütün əcnəbilər qorxurlar ki, aclıq davası düşsun. Atlılarınıza əmr edin ki, bir neçə gün möhlət versinlər ki, şəhərə azuqə getsin. Əmir Bahadır — Xeyr, elə iş mümkün deyildir.

S ə f i r — Onda sözün doğrusu Təbrizə qoşun göndərəcəyik, bizdən inciməyin.

Əmir Bahadır — Bəs onda...

Ş a h — Vallah mən bunların işini heç başa düşmurəm!

L y a x o v — Zərər yoxdur, 6 gün mehlət verərik.

S ə f i r — Doğrudan?

Lyaxov — Doğrudan (meyitini görüm).

S ə f i r — Onda gedim deyim ki, qoşun gəlməsin. Xudahafiz!

Əmir Bahadır — Xudahafiz, (acıqlı), başıma daş salasan! Elə bizim çalışdığımız odur ki, Təbriz acından qırılıb təslim olsun. Bu da deyir ki, möhlət verin azuqə gəlsin! Ay yazıq!

Lyaxov — Bəli, Təbrizə azuqə gəlsin, onlar da yeyib qızsınlar, ondan sora gəl tazadan dava eylə.

Əmir Bahadır — Mən burda şəhəri mühasirə elətdirib, aclıq qorxusu ilə şəhər alıram, bu da gəlibdir ki, onlara möhlət ver. Guya ki, oyun oynayırıq, «siçan yolu» ver deyir!

Ş a h — Vallah mən bunların işlərini heç başa düşmürəm!..

Bir neçə gündən sonra

Ş a h (iztirab ilə) — Bəs diyerlər ki, Təbrizə rus qoşunu gəlir.

Əmir Bahadır — Bəli, gəlir!

Ş a h — Bəs nə tövr olsun?

ƏmirBahadır — Nə təfavütü vardır? Təbriz bizim deyildi ki, məncə, rus qoşunu məşrutəçilərdən min pay yaxşıdır.

Ş a h — Axı bəs... onlar gəlib İranı alarlar...

Əmir Bahadır — Bəli, alarlar.

Ş a h — Bəs, onda biz...

Əmir Bahadır və Lyaxov — Onda (çırtı vururlar), onda...

Biya berəvim əzin vilayət məno to.

Şah xodra be «baq» əndaz!

Şah xodra be «baq» əndaz! 4

 


 

1.İrandakı vəziyyətə həsr olunmuş bu səhnəcik (daha doğrusu komediya növləri) «Tərəqqi» qəzetinin 1909-cu il 13 aprel tarixli 76 (nömrə səhv getmişdir, əslində 77 olmalıdır) nömrəsinin 3-cü səhifəsində «Filankəs» təxəllüsü ilə dərc edilmişdir.
2. Kirey—o zaman İngiltərə xarici işlər naziri idi.
3. Baba, inçe zərbo zəng əst, məgər mən şah... nə...— farscadır, tərcüməsi: Əşi, bu nə vur-ha-vurdu. Məgər mən şaham, ya yox?
4. Biya bərəvim əzin velayət mən o to. Şah xodra be «bağ» əndaz? Şah xodra be «bağ» əndaz! — farscadır, tərcüməsi: Gəl mənimlə bu vilayətdən gedək. Şah, özünü «bağa» at!  


 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005