Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 

 

 

Yarım günlük sәyaһәtim vә yaxud üsuli cәdid tәlimi nәyә demәzlәr! 1

Əgər «bir müəllim» klasın içində bozbaş yeyə və qabağında diz üstə oturub yırqalanan uşağa deyə ki: «Lam, əlif, layi, püş, yufi, zən yuf, layi lam, zəbərli, layifli, huhu, layəfləhu, nun zəbər, nə, layəfləhunə» və eyni zamanda o biri uşağa deyə: «Bər daniyani rəmuzi-agahi» və bozbaşdan iki qaşıq vurub davam edə:

«Və dəqiqə şünasani hekməthayi ilahi vazeh və mübərəhən əst» 2 və bunun dalınca bir yoğun papiros qayırıb uşağın üzünə fısqırda! Buna üsuli-cədid təlimi deməzlər.

Ağlım kəsir ki, bunu müəllimlərin hamısı bilirlər.

Və yenə, əgər bir müəllim uşaqları iki-üç saat klassda saxlaya və tənəffüsə qoymaya və uşaqlar yorula və yorulub yata və müəllim uşaqları yuxudan durquzub deyə ki, gedin, çörək yeyin, sonra gəlin, yenə dərs deyəcəyəm, ona da üsuli cədid üzrə təlim deməzlər.

Belə zənn edirəm ki, muəllimlərin bir çoxu da bunu bilirlər.

Və əgər bir məktəb ola və o məktəbdə bir müəllim ola və o müəllimin yanına bir ayrı müəllim də gələ və əvvəlki müəllim görə ki, bu tazə müəllim ondan çox bilir, ona görə xayınlığı tutub bu müəllimin quyruğunu düymək istəyə və onun üçün bəhanələr axtara, amma yaxşı bəhanə tapa bilməyə, onun üçün ona sataşa və bu tövr ilə bir «skandal» çıxarda və uşaqalrın atalarına söyləyə ki, bu tazə müəllim dinsizdir, özü də şərab içir. Və məktəbin işinə şuluqluq sala, buna da heç vaxt üsuli cədid təlimi deməzlər, bəlkə üsuli şeytan rəftari deyərlər.

Məncə, klasda bozbaş yeyən müəllim, bu üsuli şeytan rəftarlı müəllimdən xətasızdır və bir də o ki, deyirlər məsələn «Qafqaziyada cəhalət» elə haman cəhalətin ürəyi bax haman bu cürə rəftardır.

Burada mənim səyahətnaməm tamam olur.

   

 

 

 

İrana dair aşıq nağılı 3

Elə ki, Təbriz «guruldadı», Əmir Bahadır Cəng başı lovlu yüyürdu Şeyx Fəzlullahın yanına, şeyx bunu görüb qorxdu və dedi: ya Əmir! Bu nə pəjmürdə haldır, əhvalın nə üçün belə pərişandır? Onda Əmir Cəng əlini qulağının dibinə qoyub bir Qarabağ şikəstəsi çağırdı və dedi:

 

Bağda gülüm sıx-sıxdı
Düşmən vurdu, dost yıxdı.
Belə boynu sınmış Eynüddövlə
—ay Şeyx Fəzlullah
Çürük qoz kimi boş çıxdı.


Şeyx həzrətləri bu xəbəri eşidən kimi qəlbindən bir ah çəkib, o da əlini qulağının dibinə qoyub, cavabında bu bayatını oxudu:
 

Mən aşıq o kəndə də,
Belə o kəndə də bu kəndə də
Səni görüm belin sınaydı,
Səttarxanı əkən dədə.

Bu əsnadə bir neçə Tehran qırmızı saqqalları Əmir ilə şeyxin bu sədalarını eşidib, yüyürüb gəldilər və soruşdular ki, aya nə vaqe olubdur və elə ki, əhvalatdan xəbərdar oldular, həman dəm onlardan biri əlini qulağının dibinə qoyub çağırdı:
 

Saraya bax, saraya,
Sarı köynək saraya,
Bir töz şaha deyin ki,
Lyaxov getsin haraya.

Lyaxov kənarda durub gəzinirdi. Birdən bu yığıncağı görüb gəldi ki, dağıtsın, amma əhvalatdan xəbərdar olub, .əlini qoydu qulağının dibinə və rusca bu cürə bir şikəstə çağırdı.
 

Ya persidskiy ataman,
Başım rusiyyət, ayağım Tehran,
Gör! Bir Təbrizi saxlaya bilmədiz,
Ax tı svoloç Rəhim xan!

Tamam üç gün bunlar yas saxlayıb, qara geydilər və çoxlu şikəstə dedilər. Axırı gördülər ki, Mərənddən bir teleqram gəlibdir. Hamısı yığıldılar Əmir Cəngin başına və dedilər: Sən allah töz oxu, görək nə yazılıbdır. Bəlkə bir qədər təskinlik ola. Əmir Cəng teleqramı açıb oxudu və gördülər ki, Şüca Nizamın oğlu tərəfindən yazılıbdır!
 

Obamızdır dalı dağın,
İnək göndərdim onu sağın.

Burada Əmir Bahadır soruşdu ki, inək gəlib çıxıbdırmı? Dedilər xeyr, hələ bir dalısını oxu! Əmir dalısını oxudu:
 

Belə evimizdə bir bomba partladı,
Dədəm oldu darbadağın.

Ravi and içir ki, burada camaatın arasına bir şivən düşdü, bir vur çatlasın qalxdı ki, qulaq tutulmağa gəlirdi. Hər kəs teleqrafxanaya yüyürüb tanış və aşnalarına tel vurdular ki, onların adına heç bir pasılka göndərilməsin. Çünki kağızın dalında yazılmışdı ki, bomba pasılkanın içindən çıxmışdır. Sonra Əmir Cəng «handan-hana» özünə gəlib ağlaya-ağlaya bir teleqram yazdı və göndərdi ki, Mərənddə Şüca Nizamın qəbri üstə oxusunlar. Teleqram belə idi:
 

Dəryada gəmim qaldı,
Biçmədim, zəmim qaldı.
Yoldaşların ora bura qaçdı, sən də ki, öldün,
Bəs mənim kimim qaldı...

Aşıq deyir: Qəzetə müxbirlərindən birisi İran işlərinə çox yaxşı bələd olan bir adam ilə danışıb deyibdir ki, İrandan ağlın nə kəsir?

İrana yaxşı bələd olan adam əvvəlçə başını bulayıb, sonra əlini qulağının dibinə qoyub, müxbirə belə cavab verib:
 

Dəvəyə mindim xoruldadı.
Yola çıxdım yorulmadı.
Əgər işlər belə getsə,
Onda İran guruldadı.


Aşıq bisavad olduğuna görə mən qol qoydum.

 


1.Azərbaycan məktəblərində dərs keyfiyyətini yaxşılatmağı təbliğ edən «Yarım günlük səyahətim, yaxud üsuli-cədid təlimi nəyə deməzlər» sərlövhəli yazı «Tərəqqi» qəzetinin 1908-ci il 29 oktyabr tarixli 88-ci nömrəsinin 3-cü səhifəsində dərc edilmişdir.
2. Bər danayani rəmuzi agahi və dəqiqə şünasani hökməthayi ilahi vazeh və mübarəhən əst—farscadır, tərcüməsi: Ən incəlikləri başa düşən alimlərə və ilahi fəlsəfənin xırdalıqlarını qanlanlara aydın və aşikardır.
3. Səttarxanın başçılıq etdiyi İran inqilabının gedişi Üzeyir Hacıbəyovun daimi diqqət mərkəzində olmuşdur. Üsyançılara rəğbət bəsləyən Hacıbəyov hər dürlü bədayi üsuldan istifadə edir və öz rəyini aydın surətdə oxucuya çatdırırdı. Bunu «İrana dair aşıq nağılı» sərlövhəli felyetonun misalında da görmək olar. Felyeton «Tərəqqi» qəzetinin 1908-ci il 31 oktyabr tarixli 90-cı nömrəsinin 3-cü səhifəsində «Filankəs» təxəllüsü ilə dərc edilmişdir.

 

 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005