Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 

 

 

Kimdən nə soruşdular 1

Loğman həkimdən soruşdular ki, ədəbi kimdən öyrəndin?

Dedi: Bakının işkol uşaqlarından.

Dedilər: Nə tövr?

Dedi: Təfsilə ehtiyac yoxdur.

 

___________


İsgəndəri Zülqərneyndən xəbər aldılar ki, cəsarət və şücaəti kimdən öyrəndin?

Dedi: Nəvvab Hynüddövlə ilə Sərdari Nüsrət Rəhim xandan.

Dedilər: Nə tövr?

Dedi: Onların yerinə utandığımdan.

 

___________Hatəmi-Taidən2 birisi soruşdu ki, bu səxavət və kəraməti kimdən öyrəndin?

Dedi: Bakının bəzi milyonçu hacılarından.

Dedilər: Nə tövr?

Dedi: Əhvalat uzundur.

 

___________Firdovsi əleyhi-rəhmədən soruşdular ki, şeir yazmağı kimdən öyrəndin?

Dedi: Müsəlmanların indiki mütəşairlərindən.

Dedilər: Nə tövr?

Dedi: Mən də onlar kimi ləğviyyat yazmadım.

 

___________Bir müsəlman uşağından soruşdular ki, bu qədər söyüşü kimdən öyrəndin?

Dedi: Hamısını dədəmdən.

Dedilər: Nə tövr?

Dedi: O mənə söydükcə mən də əzbərlədim.

   

 

Dünyada olan bütün diri məxluqatın (hətta bəzi nəbatatın da) bir qüvvəyi-tədafüəsi vardır. Yəni bir karastısı var ki, onunla düşməni dəf eləyir. Məsələn:

Şirin və bəbir kimi heyvanalrın qüvveyi-tədafüəsi iti dişləri və dırnaqlarıdır. Arının və bəzi cücülərin qüvveyi-tədafüəsi tikanlarıdır.

Quşların qüvveyi-tədafüəsi iti dimdikləridir.

Bəzi nəbatat var ki, onların qüvveyi-tədafüəsi hiss və zəhərli bir qoxudur.

İndi gələk adamlara.

Adamlar, müxtəlif firqələrə bölündükləri üçün onların müxtəlif də qüvveyi-tədafüələri vardır.

Qoçular firqəsinin qüvveyi-tədafüəsi afserski tapançadır.

Həqiqi yazıçıların qüvveyi-tədafüəsi qələmdir.

Yalançı yazıçıların qüvveyi-tədafüəsi söyüşdür.

Dövlətlilərin qüvveyi-tədafüəsi puldur.

Aya bəs mollanümalər firqəsinin qüvveyi-tədafüəsi nədir? Rəvayət eləyirlər ki, onların quvveyi-tədafüəsi təkfirdir?

Təkfir təbil babindən əmələ gələn bir sözdür.

İndi baxaq görək aya bu, təkfir nə tövr karastıdır?

Hamıya məlumdur ki, bomba adamı parça-parça edir.

Güllə adamı deşir.

Xəncər kəsir.

Qələm biabır edir.

Söyüş incidir.

Pul Sibirə göndərir.

Bəs təkfir nə qayırır? Rəvayət edirlər ki, təkfir insanı kafir edir.

Amma heyif ki, mən bunu başa düşə bilmirəm. Necə yəni insanı kafir edir?

Əvvəla hansı insanı? Urusu, yoxsa müsəlmanı?

Ehtimal var ki, müsəlmanı, çünki urus onsuz da kafirdir.

Bəs hansı müsəlmanı?

Əgər dinindən dönən müsəlmanı, onda təkfirin lüzumu yoxdur, çünki dinindən dönən aşkar deyir ki, mən kafirəm.

Bəs elə olan surətdə aya dinindən dönməyən bir müsəlmanı nə tövr kafir etmək olar?

Mən burasını yaxşıca anlayıram ki, bir molla bir kafiri müsəlman edə bilər.

Amma burasını heç qana bilmirəm ki, molla müsəlmanı kafir etsin!

Çunki müsəlmanı kafir eləmək misyonerlərin işidir. Bu bir.

İkinciyə qalan yerdə allah-taala Məhəmməd Əleyhissəlamı göndərdi ki, kafirləri müsəlman etsin, Məhəmməd Əleyhissalam dəxi etdi.

Aya bəs Mollanümalərə kim tapşırdı ki, Məhəmməd Əleyhissəlam müsəlman edən adamları kafir eləsinlər?

Sözün doğrusu, bu məsələdə lap mat qalmışam.

İsraqa gün Tərəqqidə oxuyuram ki müctəhid Ağa Həsən, müçtəhid Ağa Kərim və Mir Haşım car çağırtdırıbdırlar ki, hər kəs məşrutəçilərə çörək versə və avadanlıq gətirsə təkfir olunaçaqdır.

Yenə də irəlidə oxumuşdum ki, müctəhid Şeyx Fəzlüllah elan edibdir ki, məşrutə istəyən müsəlmanlar kafirdirlər.

Və təkfirin qorxusundan da heç bir kəs dörd gün Təbrizə azuqə göndərməyibdir. Bundan belə məlum olur ki, doğrudan da təkfir haman mollaların qüveyi-tədafüəsidir. Xub, bəs o Təbrizi "bu Rəmazanəl-mübarəkdə dörd gün ac qoyan müsəlmanlar nədən qorxublar? Təkfirdən?

Yenə başa düşmürəm.

Qoy müctəhid Mirzə Həsən desin ki: Filankəs kafirdir. Çünki Təbriz aclarına çörək gətiribdir.

Aya görək onda mən Filankəsin dili lailahəilləllah tutmazmı?

O mənə deyir ki, səni təkfir etdim. Sən kafirsən.

Mən də baxıb görürəm ki, onun sözünə mənim nə zahirim kafir oldu və nə də batinim. Xub, mən təkfirdən nə üçün qorxum? Və ac müsəlmanları da rəməzan günündə çörəksiz qoyum?

Xülasə! Həqiqi molla müsəlmanı kafir eləməz. Kafiri müsəlman edər. O birilərinə də heç kəs bu ixtiyarı verməyib. O surətdə deməli, təkfir, yəni üfürmək.

Elə isə qoy üfürsünlər!

 


1. Kimdən nə soruşdular sərlövhəli felyeton Tərəqqi qəzetinin 1908-ci il 6 oktyabr tarixli 69-cu nömrəsinin 4-cü səhifəsində Filankəs təxəllüsü ilə dərc edilmişdir.
2. Ratəmi Tai (miladi 605-ci ildə vəfat etmişdir) ərəblərin səxavətli tarixi şəxsiyyətlərindəndir. Onun şairliyi, qoçaqlığı və səxavətliliyi haqqında rəvayətlər ədəbiyyatda, o cümlədən Rüseyn Vaiz Kaşifinin məşhur Anvari Süxeyli məcmuəsində özünə geniş yer tapmışdır.
3.Özünün məntiqliyi ilə fərqlənən bu felyeton Tərəqqi qəzetinin 1908-ci il 9 oktyabr 72-ci nömrəsinin 4-cü səhifəsində Filankəs təxəllüsü ilə dərc edilmişdir. Burada adları çəkilən Ağa Həsən, Ağa Kərim, Mir Haşım, Mirzə Həsən, Şeyx Fəzlullah İran inqilabına qarşı fəal təbliğat aparan irticaçı ruhanilərdəndir.  


 
   © Musigi Dunyasi, 2005