Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 

Osmanlıda qanuni əsasi...

Otuz illik istibdad, istər osmanlıların özlərinə, istər bizlərə, istər əcnəbi adamlara o qədər təsir edib, Osmanlı xüsusunda fikrimizi o qədər çaşdırıbdır ki, «Osmanlı və qanuni əsasi» sözlərinin bir yerdə olması bizə... məzəli görünür və hətta məntiq (loqika) cəhətincə də guya xilaf hesab olunur.

Osmanlıda qanuni əsasi...

İngilisdə qanuni əsasi... Almaniyada qanuni əsasi... Yaponiyada qanuni əsasi... hətta Rusiyada qanuni əsasi... Axırı lap İranda da qanuni əsasi... Bir sözlə bizlərə bir o qədər—hətta nəinki bir o qədər—lap heç təəccüblü görünmür. Doğrudan da elədir. Almaniyada qanuni əsasi, — Məşədi Rüstəmin papağı,—bu ikinci sözlərə təəccüb etmədiyimiz kimi əvvəlinçilərə də etmirik. Amma—Osmanlıda qanuni əsasi — bu ona bənzər ki, məsələn, Kərbəlayi Hüseynqulunun furajkası.

Xülasə... Osmanlıda qanuni əsasi!

Adamlar bir-birini görüb soruşurlar: bu nə olan işdir, sultandan çıxmaya?! Deyirlər ola bilsin ki, sultan mərhum Müzəffərəddin şah2 kimi etmək istəyir. Bu çox yaxşı olar, hərgah sultanın oğlu Məmmədəli şah kimi eləməyə!

Amma o, eləyə bilməz çünki Osmanlı camaatına qanuni əsasinin tək bir ucunu göstərmək kifayətdir, dalını özləri çəkib çıxardarlar.

Bəli! Əvvəlcə İstambul qəzetələri belə yazırlar:

«Sayeyi-mərhəmət—vayeyi-xilafət pənahidə kəmali-rəfahət və səadətlə yaşamaqda olan Anatolu əhaliləri dövlət məmureyini—girmanının onlar ilə olan müamileyi müşfüqanəsindən dolayi təşərrüati—binahayələrinin xaki-payi-şahanəyə təqdim edib... kefləri kök və damaqları çağ olduqlarını bildirir.»

Amma qanuni əsasidən sonra belə yazacaqlar:

«Anatolu vilayətinin əhalisi acından tələf olmaqdadır. Zalım və rüşvətxor məmurların zülmü binəvə əhalini çana gətirmişdir. Arvad-uşaqların ahu-naləsi göyə qalxmışdır. İstambul bunlara töz bir əlac eləsin»

Təfavot əz koca ta bekoca!3

Hələlik bu sözlər bəsdir. Çünki qorxuruq ki, birdən sözümüzü geri götürməyə məcbur olaq. Ancaq burası da məxfi qalmasın ki, əgər doğrudan da sultan qanuni əsasi versə, «o surətdə Məmmədəli şahın sultana bərk acığı tutacağdır.

   

 

Osmanlı qanuni əsasisinə inanmaq olarmı, olmazmı?

Həmin bu məsələ çox adamın fikrinə gəlir və çox adamın bir çoxu deyir ki, olmaz və bir qədəri də «olmaz» demək xoşuna gəlmədiyinə görə deyir: Olar! İndi baxaq görək olarmı? Olmazmı?

İngilis Osmanlıya dedi ki, Makedoniyada5 islahat lazımdır!

Rusiya da Osmanlıya dedi ki, Makedoniyada islahat lazımdır.

Bu cürə sözlər Osmanlıya giran gəldi. Bir az fikir elədi və soruşdu: Makedoniya kimin yeridir?

Dedilər: — Xristiyanların!

Bu cavab Osmanlını bir iki dəfə öskürməyə məcbur etdi və baxdı gördü ki, bunların «islahat» sözü özgə bir mənaya işarədir.

Doğrudan da çox vaxt belə olur ki, lap açıq və aydın bir sözün başqa bir mənası olsun. Məsələn: görürsən Kərbəlayi Cənnət axşam evində oturub arvad-uşağı ilə bozbaş yeyir. Bir də eşidirlər ki, darvazadan bir səs gəlir: Kərbəlayi Cənnət! Kərbəlayi Cənnət, bir qapıya dur, səni görmək istəyirlər.

Kərbəlayi Cənnət— bu sözlərin əsil mənasına müvafiq — qapıya durur ki, onu görsünlər... Burada Kərbəlayi Cənnəti vurub öldürürlər. Onda Kərbəlayi Cənnət başa düşür ki: qapıya dur, səni görsünlər — yəni gəl səni öldürək, mənasına imiş.

Osmanlı — Kərbəlayi Cənnət kimi eləmədi. Yəni bəri başdan anladı ki «Makedoniyada islahat lazımdır». Yəni Makedoniyanı qopardıb Osmanlıdan ayırmaq lazımdır.

Osmanlı düşündü: Serbiya qopdu6, Bolqariya qopdu. Qaradağ qopdu7 , Qafqazın günbatan tərəfi qopdu, Bessarabiya qopdu. Kirit qopdu, Kıbrıs qopdu, Misir qopmaqdadır. Ərəbistan qopar-qopmazdır. İndi də Makedoniya qopsun, bəs nə qalsın? Doğrudan bəs nə qalsın?

İngilis genə yoldaşı ilə gəldi, dedi ki, Makedoniyada islahat lazımdır! — Lənət şeytana!... Deyirsən baba lazım deyil: yer mənim, mən mənim. Sizə nə? Onda da ortaya «müdaxilə» məsələsini qoyarlar.

Bəs nə olsun?

Osmanlı bu fikirdə idi ki, birdən gənc türklər «bizə-qanun əsasi» deyib çığırmağa başladılar.

Osmanlı bu «qanuni əsasi»ni eşidən kimi dedi: Ah, tapdım! Makedoniyada «islahat» lazım deyil!—deyib qanuni əsasi verdi.

İngilis yenə yoldaşı ilə gəldi ki: Makedoniyada islahat lazımdır!

Osmanlı dedi: Onu mən bilmirəm.

Soruşdular: Bəs kim bilir?

— Dedi — Osmanlının məclisi millisi!

— Necə? Osmanlıda məclisi milli? Yoxsa gənc türklərdən qorxdun? İstəyirsən qoy biz gələk onları dağıdaq!

Osmanlı dedi, yox zəhmət çəkməyin. Dedilər — Ey bivəfa! İstibdadə vəfa etmədin!....

Dedi: — "Canım sözün doğrusu baxıb görürəm ki, məsələn: budur Sizin qanuni əsasiniz və məclisi milliniz var, ona görə də heç kəs sizə demir ki, məsələn: Hindistanda islahat lazımdır, ya Qafqazda islahat gərəkdir!.... Bu səfər məni bağışlayın.

İndi görək Osmanlıda qanuni əsasi olarmı, olmazmı? Mən deyirəm olar.

   

 

Lap əvvəllərdə bizim idarəmizə Osmanlı qəzetələri gələrdi. Bu qəzetələr bir-birinin üstə qat-qat yığılıb kəndirlə bağlanmış olardı. Osmanlı qəzetələrini görüb biz çox sevinərdik və töz kəndiri qırıb qəzetələri açırdıq ki, görək Osmanlıda nə var, nə yoxdur, görək bizlərdən nə yazırlar, özlərindən nə yazırlar. Gözümzü qəzetənin ora-burasına gəzdirib axtarardıq, axtarardıq, amma nə Osmanlıya dair və nə də bizlərə dair heç bir şey tapmazdıq! Ancaq elə bunu görərdik ki, yazıb «bu gün pək sicaqdır—yoğurt, (qatıq) insanə nəfdir»—«Fransa səfiri dün vapora rakib olaraq, Parisə mütəvəccəhən rəvanə oldu» və sairə beş altı dəfə biz Osmanlı qəzetələrini bu cürə açdıq gördük ki, elə hamanki sözlər yazılıbdır.

Sonra belə qərar qoyduq ki, daha bir də zəhmət çəkib vəqtimizi zay edib Osmanlı qəzetələrini oxumayaq. Bu qərarə binaən idarəmizə Osmanlı qəzetələri gələn kimi götürüb kəndirli, filanlı atardıq zibil səbətinə; iqtisad elminə dara olan şəxslər bizə məsləhət görürdülər ki, bu qəzetələri zibil yeşiyinə atınca aparaq və bazarda kağız əvəzinə dükançılara sataq. Bizi inandırırdılar ki, bu cürə eləsək yaxşı pul qazanarıq.

Lakin biz bu alış-verişi, arzu edənlərə tərk edib, dedik ki, vəqtimiz yoxdur.

Qərəz Osmanlıda qanun əsasi verildi və hürriyyət elan mətbuat oldu...

Dünən idarəmizə «Tərcüman həqiqət» adlı İstambul qəzetəsi gəldi. Biz bunu görər-görməz tavuq cücələri çörək qırığının üstünə yüyürən kimi qəzetənin üstünə yüyürdük və başladıq basabas salmağa, bir tərəfdən yayın istisi, bir törəfdən adamların nəfəsi — tər tökə-tökə, ac qurd kimi tamahla qəzetəni oxumağa başladıq və nə gördük — İstambul qəzetəsinin içində «Hürriyyət, ədalət, müsavat, uxuvvət» sözləri və bir də haman sözlər ki, bu gün qəzetəmizdə götürüb yazmışıq, təvəqqe edirik ki, oxuyasınız.

Xülasə ki, — hürriyyətə inanmayan kafirdir.


 1. V. İ. Leninin dediyi kimi «...Rusiyadakı 1905-ci il hərəkatı Asiyanı qəti oyatmışdı. Orta əsr durğunluğu şəraitində cəhalət içində boğulan yüz milyonlarla məzlum əhali ayılıb yeni həyata və insan üçün ən ibtidai hüquqlar uğrunda mübarizəyə, demokratiya uğrunda mübarizəyə qoşulmuşdur...» (V. İ. Lenin. Əsərləri, 19-cu cild, səh. 72). Mili azadlıq hərəkatı 1908-ci ildə Sultan Əbdülhəmid Türkiyəsində də alovlanırdı. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, ilk devrdə bu hərəkatda milli burjuaziya, xüsusən gənc türkləri birləşdirən «İttihad və tərəqqi», «Etilaf və tərəqqi» təşkilatları əsas rol oynayırdı. İnqilabi hərəkatın genişlənəcəyindən qorxuya düşmüş sultan hökuməti 1908-ci ildə qanuni əsası (Konstitusiya) bərpa etmək haqqında fərman verməyə məcbur olmuşdu. Azərbaycanın qabaqcıl adamları, gənc türklər hərəkatının sırf burcua xarakteri daşıdığına baxmayaraq, bu hərəkatı alqışlamışlar və onun gedişini böyük maraqla izləmişlər. Bunu o dövrün mətbuatında dərc olunan məqalələr (o cumlədən Üzeyir Hacıbəyovun felyetonları, səhnəcikləri, yazıları) sübut edir. Bu məqalə «Tərəqqi» qəzetinin 1908-ci il 15 iyul tarixli 9-cu nömrəsinin 4-cü səhifəsində də «Filankəs» təxəllüsü ilə dərc edilmişdir.
2. Müzəffərəddin şah — Qacar sülaləsindən sonuncu şah olan Məmmədəli şahın atasıdır.
3. Təfavot əz koça ta bekoça—farscadır. yəni: onunla bunun arasındakı təfavüta bax!
4. Sultan Əbdülhəmid Türkiyəsinin xarici və daxili vəziyyəticdən bəhs edən bu yazı «Tərəqqi» qəzetin 1908-ci il 16 iyul tarixli 10-cu nömrəsinin 3—4 səhifəsində «Filankəs» təxəllüsü ilə dərc edilmişdir.
5, 6, 7. Keçmişdə Türkiyənin ərazisi olmuş, Balkan yarımadasında yerləşmiş Makedoniya, Serbiya, Qaradağ (Çernoqoriya) vilayətləri indi Yuqoslaviya Federativ Respublikasına daxildir.
8. Məqalə «Tərəqqi» qəzetinin 1908-ci il 20 iyul tarixli 13-cü nömrəsinin 3-cü səhifəsində «Filankəs» təxəllüsü ilə dərc edilmişdir.

 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005