Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 


Ənvai-əksam işlərimizə diqqət yetirdikdə bu işlərdə zahir olan halətlərimizi nəzərə aldıqda, insanda belə bir etiqad hasil olur ki, biz hələ öz-özümüzü, öz mövcudiyyətimizi və öz moqeyimizi dürüst anlamamışıq. Biz nəyik, nə haldayıq, hansı moqeyi işqal etməkdəyik — bunlar hamısı bizim üçün hələ qaranlıqdır. Hər ağızdan eşidilən «millətimiz cahildir, bacarıqsızdır, müsəlmandan bir şey çıxmaz» kimi sözlərin ağız sahiblərini bir yerə yığsaq, elə bir əksəriyyət hasil olar ki, gendən baxan o əksəriyyətin belə «ahu-zarına» istinadən camaatımızı bədbinlər cərgəsindən sayar. Yəni elə zən edək ki, biz öz-özümüzü tərəqqiyə sövq etmək yolunda çox da çalışıb, çox vuruşub, lakin heç bir şey çıxmadığını və bundan sonra da çıxmayacağını anlayıb, məyus olmuşuq və bədbinlər cərgəsinə girmişik.

Lakin bizim içimizdə başqa bir əksəriyyət də vardır ki, bunu təşkil edən əzalar yuxarıdakı sözləri söyləmirlər. Heç bir halımızdan şaki dəyillər və «ahu-nalə» də etmirlər. Bu əksəriyyətin də əfal və hərəkatına istinadən, gendən baxanlar bizi nikbinlərdən sayırlar. Yəni o şəxslərdən hesab edirlər ki, gələcəkdən heç də qorxmurlar və çünki gələcəyin xoş keçəcəyini və məramımızca olacağını yəqin bilirlər.

Fəqət əsil mətləb burasıdır ki, bizlər nə bədbinlərdənik, nə də nikbinlərdən. Zatən biz bədbinlik və nikbinlik nə olduğunu da bilmirik. Bir hissəmizin də halımızdan şikayət etməsi bədbinlik əlaməti dəyildir. Bəlkə boş-boşuna vayıldamaqdır. Uşaq ağlamağıdır. Digər hissəmizin də nikbinanə davranması qeydsizlik və yaxud qəflət əlamətidir. Hal-hazırda biz bir ailənin balaca əzalarına bənzəyirik. Yəni uşaq kimi bir haldayıq. Uşaq bir ailə nə olduğunu nədən anlaya bilər? Ailənin xeyir və zərəri nədə olduğunu mülahizəyə ala bilərmi? Uşaqdan ötrü hər bir şey qızıl rəngində görünür. Uşaqdan ötrü keçmiş yaxşı imiş, indiki hal daha yaxşıdır. Və gələcəkdə yaxşı ola-caqdır. Ailələrinin həqiqətən nə halda oldğunu, digər ailələr arasında hankı moqeyi işğal etdiyini, özgələrin bunlar ilə olan münasibatı və ailənin gələcəyi—bunlar hamısı uşaqdan ötrü məchuldur. Zatən o xüsuslarda fikir etmək belə uşağın xiyalına gəlmir. Çünki bu cürə nöqtələri anlayacaq hiss və düşünəcək ağıl hələ nəşvü, nüma edilmiyibdir, Amma elə ki, uşaq böyüməyə başlayır, təcrübə sahibi olur, əqli artır, o halda ailə nə olduğunu düşünür. Öz ailələri ilə digər ailələr arasında mocud olan hüdudu gözü seçir. Ailəsinin digər ailələrə nisbətən hankı moqeyi işğal etdiyini anlayır. Sonra ailələrinin gələcək qeydini çəkməyə də başlayır...

Bu kün bizim millətimizi təşkil edən camaatın əksəri də haman ailə coçuqlar halındadırlar. Onlar bizim halətimizi aydın və aşkar surətdə təsəvvürlərinə gətirə bil-mirlər. Hankı mövqedə olduğumuzu seçmir və hansı moqeyə keçmək lazım olduğunu da düşünməyə qadir dəyillər.

Odur ki, hər bir əfal və hərəkatlarında ümum millət mənafeyi nöqteyi-nəzərindən faydasızdır...

 

Ümumvladiqafqaz camaatından istifsar olunur: Doğrudurmu ki, Ümumvladiqafqaz camaatı Hacı Molla İsmayıl Molla Həsənzadə Gənceyini, Hacı Məmmədsadıq Əliyev Təbrizini, Hacı Yusif Qafarov Təbrizini və bir də Mustafa Aliverdov—Əliyevi vəkil seçib də, «Molla Nəsrəddin» jurnalı barəsində bir məqalə yazıb idarəmizə göndəribdirlər. Bunlar Ümumvladiqafqaz camaatının nasıl vəkilləridir ki, birisi G ənceyi, ikinci təbrizli və dördüncüsü də nerəli olmağı məlum dəyildirsə də, müsəlmanca bisavaddır.

Rica olunur ki, Ümumvladiqafqaz camaatı bu barədə idarəmizə rəsmi bir kağız göndərməklə tez cavab versinlər. .
1. Azərbaycan millətini cahil, bacarıqsız hesab edənlərə qarşı yönəlmiş «Halımız» sərlövhəli məqalə «Həqiqət» qəzetinin 1910-çu il 3 mart tarixli 50-ci nömrəsinin 3-cü səhifəsində «Üzeyir» imzası ilə dərc edilmişdirr.
2. «Molla Nəsrəddin» jurnalını müdafiə etmək məqsədilə yazılmış «Ümumvladiqafqaz camaatına açıq məktub» «Həqiqət» redaksiyası tərəfindən imzalanaraq həmin qəzetin 1910-cu il 5 mart tarixli 51-ci nömrəsinin 3-cü səhifəsində dərc edilmişdir. Həmin məsələyə həsr edilmiş «Vladiqafqaz camaatına bir də açıq məktub» sərlövhəli məqalə imzasız verilərək «Həqiqət» qəzetinin 1910-cu il 18 mart tarixli 59-cu nömrəsinin 2—3-cü səhifələrində dərc olunmuşdur. Hər iki məqalənin müəllifinin «Həqiqət» qəzetinin redaktoru və «Molla Nəsrəddin» jurnalının həmrəylilərindən və müdafiəçilərindən biri — Üzeyir Hacıbəyov olduğu şübhəsizdir. 
   © Musigi Dunyasi, 2005