Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 

 

Ümumfirəngistan məmləkətində, baxusus Firəngistan paytaxtı və mədəniyyət mərkəzi olan Paris şəhərində böyük yağıntılıq olub, çaylar daşıb, şəhəri xarab etdiyini oxucularımız qəzetəmizdə yazılan xəbərlərdən bildilər. Şübhəsizdir ki, hər yerdə belə bir fəlakət və müsibət üz verdikdə onun ən böyük zərbəsi əhalinin kasıb və fəğir adam-larının və ailələrinin başına düşür. Hamıdan çox zərərdidə olan onlar olurlar. Parisdə də həmçinin əhalinin zəhmətkeş sinfi bu müsibətdən böyük zərbələr çəkib hal-hazırda yüz minlərcə adam işsiz, ruzisiz meydanda qalıblar. Bunlardan əhl və əyal sahibi olanların da arvad-uşaqları rizq və ruzisiz qalıb, böyük əsrət çəkməyə məhkumdurlar. Lakin həm elmlə, həm növbənöv ixtiraat və kəşfiyyat nafiəsi ilə və həm də maddi qüvvəsi ilə bütün insaniyyətə böyük-böyük xidmətlər göstərən və fəlakətzədagən və müsibətə giriftar olanlara kömək yetirən Paris şəhəri, özünün bu müsibətində də kənar yerdən kömək və imdad gözləmədən əvvəl, özü öz müsibətzədaganlarının köməyinə kəmali-gərmi ilə girişib, olduqca bol-bol ianələr toplamaqdadır. İanə verənlər isə böyük bir səxavət və həmiyyət göstərib, canidil ilə bəzli ianə edirlər.

İştə rus qəzetələrindən «N. V.» qəzetinin2 Paris müxbiri firəng camaatının hümmət və həmiyyətini bu növ ilə təsvir edir:

«Mən olan evin yanında «Sanfransisk» kilsəsinin keşişi müsbətzədakanə ianə yığmaq üçün kilsəyə yığılanlardan pul toplayırdı. On franklıq, beş franklıq sikkələr və pullar yağış kimi keşişin kisəsinə töklürdü. Bir çoxları öz kisələrini açıb keşişin kisəsinə boşaldırdılar. Keşiş isə öz həmcinslərinin bu hümmətini görüb şadlığından əbrineysan kimi yaş tökürdü. Haman məhəllədə olan «Karno» mədrəsəsinin şəyirdləri bir gündə öz aralarında 5.600 frank pul yığdılar. «Komediye qramçasye» teatrının məşhur bazəndələrindən madam Skonveber fəğir və fələkzədə uşaqları öz mənzilinə yığıb, qarınlarını doydurur. Professor Berje dəxi söyləyir ki, onun tanışı olan bir dövlətli famil dəxi müsibətzədaganların uşaqlarını evlərinə yığıb çörək verirlər. Dövlətli və zəngin adamların araba və avtomobilləri üzərində «Səlibi-əhmər» əlaməti vardır. Bunun mənası odur ki, yəni mənim arabam və avtomobilimdə azarlıları və zərərdidələri daşımağa hər bir kəsin ixtiyarı vardır.

Doğurdan da bir avtomobil küçədə getdiyi yerdə polis işarə edən kimi dayanır. Avtomobil sahibi onun içindən çıxıb öz malını poliseyeyə verir ki, lazım olan yerdə zərərdidələr üçün işləsin. Xülasə hədsiz surətdə ianə toplanmaqdadır. Zəngin və dövlətli ailələr fəğir uşaqları bir-birlərinin əlindən qapırlar ki, aparıb qarnını doyursunlar. Səlibi-əhmərdə iştirak edən damalar azuqə yüklərini ora-bura daşıyır, möhtaclara paylayırlar. Hətta kasıb çörəkçilər, baqqallar, qəssablar — onlar da öz mallarından ianə çıxıb «Səlibi-əhmər» üçün verirlər ki, möhtacların ruzusu bol olsun. Məsəl vardır ki, dostu bərkə düşəndə tanımaq olar. Bizlərdə və ümum cəhalət basmış yerlərdə belə bir müsibət üz verdikdə, allah göstərməsin, heç kəsdən xəbər olmur. Hər kəs öz başının qeydinə qalıb, özünün sağ və səlamat qaldığını qənimət bilir.. Dalda qalanın lap canı çıxsın, heç vecinə olmur.

«Allah dostu dosta möhtac eləməsin» məsələn bizim aramızda əbəs yerə deyilməyibdir. Çünki ehtiyac zamanında səndən üz döndərən, əvvəlcə sənin öz dostun olur. Asudəlik zamanında həmişə sənin yanında quyruq bulayan adamı, ehtiyac zamanında gendən qaçan görərsən. Lakin mütəməddin məmləkətlərdə belə dəyildir. Orada dost olsun, qeyrisi olsun, öz möhtac qardaşına kömək edər. Odur ki, indi bu saat Firəngistanın üzərinə əvvəlcə yağış yağdı, indi də ianə yağmaqdadır. Yağış selinin xarab etdiyi yerləri, ac və evsiz qoyduğu evləri bu səfər ianə seli düzəldib doydurub tikdirəcəkdir.

Bu məqaləni yazmaqdan bir məqsədimiz mədəniyyət sahiblərinin hümmət və həmiyyətindən bir cüzi nümunə göstərməkdir. İkinci məqsədimiz isə budur:

Məlum olduğu üzrə bizim Qafqazın müsəlman cavanlarından bir neçəsi hal-hazırda Paris məkatibi—aliyəsində təhsili-ülum etməkdədirlər. Bunlardan elələri vardır ki, ataları dövlətli və zəngin olub, qurbətdə olan övladlarını ac və möhtac qoymazlar. Amma o tələbələrin hamısı elə xoşbəxt dəyildirlər. Onların içində elələri vardır ki, kənardan verilən cüzi bir ianə ilə bir qarın ac, bir qarın tox, min cür məşəqqət ilə güzəran edib dərs oxuyurlar.

Lakin burasını nəzərə almalıdır ki, hal-hazırda Paris şəhəri bu müsibətdən bəridir ki, çox bahalanıbdır. Rizq və ruzunun qiyməti artıbdır. «N. V.» qəzetəsinin müxbiri yazır ki, yeyilən şeylər, məsələn: yağ, pənir, yumurta, kartof, çörək və sairənin qiyməti üç və hətta dörd dəfə artıbdır. Yeyilən şeylərdən başqa, hər nə varsa onların da qiyməti artıbdır. İş belə olan surətdə, o binəva tələbələrimizin halını təsəvvürə gətirmək mülahizə etmək asandır. Onların ianiyə möhtac olduqları aşkardır və bu ianə nə qədər tez cəm olub onlara göndərilsə, bir o qədər yaxşıdır. Razı olmayaq ki, bizim tələbələr də zərərdidəgan cərgəsinə girib Paris müsibət-zədaganlarının ianələrinə şərik olsunlar. Dünyanın hər yerindən parislilərə kömək və ianə edilən bir zamanda biz də ora əhlinə ianə göndərmək əvəzində daha da öz yoxsul tələbələrimizi onlarıi öz möhtacları cərgəsinə salsaq, bizim üçün çox böyük eyib olar.

Ona görə bizə vacibdir ki, bu işə əhəmiyyət verib şəhərlərimizdə mövcud olan xeyriyyə və ya maarif cəmiyyətlərinin idarələrinə ianə toplayaq ki, haman idarələr o ianəni Parisə göndərib əsrətə düşmüş tələbələrə verdirsinlər. Haman cəmiyyətlərimizə borcdur ki, bu lazımi təşəbbüsü tezliklə ehdələrinə götürüb tələbələrimizə imdad yetirsinlər. Və bunu unutmasınlar ki, Firəngistan kimi yerdə təhsili-ali görmüş tələbələr gələcəkdə bizim millətimiz üçün son dərəcə qənimət olacaqdırlar. Elə adamlara əşəddi ehtiyacımız olduğu aşkardır. İki-üç ildən sonra bu tələbələr ikmali-təhsil edib vətəni-əzizlərinə qayıdacaqlar və qayıdıb da bir çox ictimalarımızı raf və dəf edəcəklər.

Ümid vardır ki, şəhərlərimiz və mövcud olan maarif və xeyriyyə cəmiyyətləri özlərinin doğrudan doğruya vəzifələri əddi olunan bu işə tezliklə mübaşir olub, ianə toplayıb, Parisə göndərməklə həm millətə və həm insaniyyətə xidmət göstərirlər. Və tələbələrimizi elə bir əsrətdən xilas etməklə onların gələcəkdə millət yolunda can və dildən işləmələrinə bu vəsilə ilə bir zəmin hazırlarlar.

   

 

 

«Quyruqlu ulduz»3Üç pərdəli komediya. Yaxud «Revizor»u yamsılamaq. Əvvəlinci məclisdəki əfrad əhli-məclis.

1) Hacıqəmiş — tacirdir.

2) C a h i l oğlu Qatil — işi məlum deyildir.

3) Şərməsar bəy — bəydir.

Pərdə qalxır:

Şərməsar bəy (əlində rus qəzetəsi) — Həzarat,. sizi buraya çağırmaqda məqsədim sizə bir pis xəbər verməkdir.

Hacıqəmiş (kənara) — Pis xəbər verən, evin yıxılsın!

Cahil oğlu Qatil — Nə pis xəbərdir?

Şərməsar bəy — Göydə quyruqlu ulduz görünübdür. Budur qəzetədə yazıbdır. Haman bu ulduz, bir neçə aydan sonra yerə duşüb, hər nə günahkar adam var, hamısını quyruğu ilə yandıracaqdır.

Qatilvə Hacı (bir yerdə)—Bəh, bəh!... Bunu bizə nə üçün deyirsən?

Şərməsar bəy — Bəs kimə deyim?

Hacı və Qatil — O adama söylə ki, günah sahibidir, biz ki, əlhəmdollüllah müsəlmanıq.

Şərməsar bəy (özu də şad olur) — Əlbəttə, mən özüm də müsəlmanam və o ulduzun nə quyruğundan və nə başından qorxuram. Ancaq bunu sizə deməkdən məqsədim yenə də hər halda xəbərdarlıqdır ki, bəli, o vaxt ulduz yerə düşəndə vahimə etmiyəsiniz.

Hacıqəmiş — Ancaq mən bilmirəm ki, o ulduzun, göydə durduğu halda yerdə nə işi var?

Q a t i l — Necə? Yoxsa öz müsəlmanlığından arxayın deyilsən?

H a c ı — Arxayın olmasaydım mən də sənin kimi həccə getməzdim! Ulduzun yerə düşməsinin o tərəfi xoşagələn deyil ki, yerdə olan günahkarları yandırıb müştərilərimizi azaldacaqdır...

Şərməsar bəy — Bax, Hacı sən deyirsən ki, arxayın olmasaydım, həccə getməzdim. Sənin bu sözün, bağışla, ancaq məni bir qədər şəkkə salır. Çünki mən, mən Şərməsar bəy öz müsəlmanlığımdan arxayınam ki, həccə getmirəm!

Qatil — Əlbəttə! Mən özüm də o cürəyəm! Mən öz müsəlmanlığımdan arxayın olmasaydım, başlardım həccə getməyə, ehsan verməyə, qurban kəsməyə.

H a c ı — Şərməsar bəy, məgər sən öz müsəlmanlığından arxayınsan?

Şərməsar bəy — Arxayınam!

H a c ı — Bəs nə tövr arxayınsan ki, əlinə qazut alıb oxuyursan, halbuki haman qazutu çıxardan kafirlərdir və o kafirlərdir ki, quyruqlu ulduz kəlib onları yandıraçaq- dır

Q a t i l — Doğru deyir!

Şərməsar bəy — Ha, ha, ha, ha,... Bəs Hacı, sən burdan Məskova gedəndə nə üçün vaqona minirsən? Məgər bilmirsən ki, vaqonu çıxardanlar da kafirlərdir?

Q a t i l — Bu da doğru deyir.

H a c ı — Mənim əlacım yoxdur. Əlacım olsa vaqona minmərəm. Amma sən nəinki qazut oxuyursan, hələ hətta çaxır da içirsən!

Qatil —Bu da yalan demir! Sən çaxır içirsən.

Şərməsar bəy — Doğrudur, mən çaxır içirəm və günah eliyirəm. Amma bəzi vaxt olur ki, ayıq da oluram. Bundan ilavə nə sənin kimi hacı, dörd arşında arşınyarım kəf gedib puluma haram qatmıram. Nə də sənin kimi cəllad olub xalqın başını kəsmirəm.

H a c ı — Doğrudur, birdən olur ki, arşında səhv düşür, çünki ölçüdə adam karıxa bilər. Amma sən onu de ki, hər cümə axşamı oruc tuturam və bir tələbə gətirib qarnını doydururam, amma sən qumar da oynuyursan.

Qatil — Doğrudur, mən az adam öldürməmişəm, bunu da hər kəs bilir və polisiyaya da yəqindir, amma sən orasını da de ki, ömrüm olanı bir dəfə də üzümə ülgüc dəyməyibdir. Həddi-büluğə yetəndən bəri bir kərə də olsun ayaq üstə bovl eləməmişəm! Amma sən çaxır içirsən, qumar oynayırsan, üzünü qırxdırırsan və üzdən iraq, saldat kimi də-ayaq üstə divarın dibini gözləyirsən.

Hacı — hələ təharət almağından da şəkkim vardır!

Şərməsar b ə y - Mən hər nə eliyirəm öz nəfsimə eliyirəm. Amma siz xalqın evini yıxırsınız. Mən ömrümdə əlimdən tək bircə dənə xəta çıxıbdır ki, bir gün keflənib butulkailə Sərkis bəyin başını yarmışam və ayılandan sonra da çox pəşiman olub ondan «izvineniya» istəmişəm, Amma siz... Ux, allah heç kafir bəndəsini də sizə rast eləməsin, yamanca ev yıxansınız.

H a c ı — Bəs sən özün qumar oynayıb, xalqın pulunu udub evini yıxmırsan?

Şərməsar bəy — O məni udmasın, mən də onu udmayım.

Q a t i l — Əcəb! Onda o məni öldürmək üçün gizlənməsin, mən də onu öldürməyim!

H a c ı — Vallah, o adam ki, mən səhvən arşında ona kəf gedirəm, ha... hərgah onu buraxsan, o saat mənim dükanımı yarar. Mən bilirəm bu camaatı.

Şərməsar bəy — Qərəz, adam gərək insaflı olsun. Əgər mən günahkaramsa, sən də günahkarsan, o da günahkardır. 0 biri də günahkardır... Dünyada günahsız adam yoxdur.

H a c ı — Bəs günahı da savab yuyar! Odur mən bir günah buraxıramsa da iki savab edirəm. Çox vaxt üç rəkət axşam namazı əvəzində mən qəstdən dörd rəkət qılıram ki, biri də artıq olsun. İndi o artıq rəkətin savabı bir köpükdən hesab olunsa, gör onun pulu hara vurar?

Qatil — Əşi, vallah öldürdüklərim adamların hamısının qanı mənim üçün dəryaca günah olsa da, bir adam öldürmüşəm ki, onun savabı hamısını yuyub aparar.

Məlun oğlu Qara Vəlini deyirəm ey, deyirdilər istəyirmiş babı olsun.

Şərməsar bəy — Canım, günah eləmək bir günah, günahı da danmaq iki günah. Hamısından yaxşısı budur ki, şək-şübhədə və qorxuda qalınca, duraq burdan gedək axundun yanına, öz əhvalatımızı ona söyləyək və hər nə lazımdır, ona verək, baxsın görsün hərgah günahımız savabımızdan çoxdursa, o halda bundan sonra başlıyaq ulduz yerə düşənə qədər ibadətə məşğul olaq. Elə ki, ulduz gəlib bizdən ötdü, getdi, genə də öz işimizdə davam edərik.

Hacı və Qatil — Çox əcəb, artıq danışmaq nə lazım, gedək axundun yanına.

(Çıxıb gedirlər)

P ə r d ə

İkinci məclis gələn səfər.
1. «Hümmət lazımdır» sərlövhəli məqalə «Həqiqət» qəzetinin 1910-cu il 31 yanvar tarixli 24-cü nömrəsinin 12-ci səhifələrində «Üzeyir» imzası ilə çap edilmişdir.
2. «N. V.» — ixtisarla verilmiş «Novoye vremya» qəzeti deməkdir (1868— 1917-ci illərdə Peterburqda nəşr edilirdi).
3.Avamlığı, yalançılığı, qatilliyi və bu kimi pis hərəkətləri tənqid edən «Quyruqlu ulduz» sərlövhəli bir pərdəli əsər «Həqiqət» qəzetinin 1910-cu il 1 fevral tarixli 25-ci nömrəsinin 2-ci səhifəsində «...kəs» təxəllüsü ilə dərc edilmişdir. Əsərin ikinci məclisi qəzetin sonradakı nömrələrində tapılmadığından güman etmək olar ki, ikinci məclis müəllif tərəfindən yazılmamışdır. 
   © Musigi Dunyasi, 2005