Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 

 

Zənni-acizənəmcə, dilimizin islahı barəsində yazmadan qabaq, dilimizin əbqasi xüsusunda danışıb demək daha əfzəldir.

Çox vaxt rus qəzetələrində bu noi xəbər oxunur: filan müsəlman qəryəsində hökumət bir məktəb açdı, lakin əcnəbi dilinə qarşı xüsumət ibraz edən əhali bu məktəbə həvəslə uşaq qoymurlar. Yaxud filan məktəbin müəllimi rus olduğuna görə əhali məktəbə uşaq vermək istəmir. Bundan başqa, özümüz də bir çox ataların ağzından bu sözü eşitmişik ki, filan məktəbdə müsəlmanca oxunmadığına görə biz da oraya uşaq qoymaq istəmirik.

Əvvəl nəzərdə bu cürə əhvalat hər kəsə, yəni milli tərəqqi tərəfdarlarına çox xoş gəlir. Onlar belə zənn edirlər ki, rus məktəbinə, rus müəlliminə «müsəlman dili ol-mamazlığa» qarşı etiraz edən müsəlmanlar öz ana dillərini o qədər sevirlər ki, o dil tədris edilməyən məktəbə uşaq qoymaq istəmirlər. Yəni bugünkü polyak, yaxud leh tayfası kimi hərəkət edirlər. Öz məktəblərinin tərəqqisini arzu edirlər.

Lakin heyhat, zahirdə xoş görünən bu əhvalatın batininə əl vurulsa, çox puç, əsassız və kədəravər nəticələrə düçar olunar. Polyakların əcnəbi dildə tədris edilən məktəblərə qarşı qəlblərindəki nifrət, öz millət və milliyyətlərini sevməkdən və milliyyətlərinin ən böyük bir əlaməti olan dillərinin qədir və qiymətini bildiklərin-dəndir. Çünki onlar burasını çox gözəlcə anlayıblar ki, hər bir millətin bütün milliyyəti ilə bəqasına baş səbəb onun dilidir və dilinin tərəqqisidir.

Amma bizim adamların xristian dillərinə qarşı ibraz etdikləri xüsumət məhz fanatizm ucundandır, nəinki millət Vəmilliyyətlərinin və milliyyət əlaməti olan dillərinin qədir-qiymətini bilməkdəndir.

Bunun dəlili çoxdur.

Bir ərəbdən soruşursan ki, sən kimsən?

Deyir: — Ərəb!

— Sən nə dindəsən?

— İslam.

— Nə dildə danışırsan?

— Ərəb.

İslam olmayan ərəbdən də bu sualları etsən, cavabında deyər ki, mən ərəbəm, dinim xristian dinidir, dilim ərəb dilidir. Bir farsdan da bu əhvalatı soruşsan, deyər ki, mən farsam, dinim islam dinidir, dilim fars dilidir. Bir ləzgidən də bunu soruşsan, deyər ki, özüm ləzgiyəm, dinim əlhəmdölüllah, islamdır, dilim də ya alaz, ya əmdi, ya qumuk, ya çərkəz və s. dilidir. Həmçinin rus, erməni və sairə. Amma bizim bir nəfərimizdən sor ki,

— Sən kimsən? Deyər müsəlmanam.

— Hankı millətdənsən?

— Müsəlman millətindən.

— Nə dinindəsən?

— Müsəlman dinindən.

— Nə dili danışırsan?

— Müsəlman dili.

Halbuki özü türkdür, dini islam dinidir, dili də türk dilidir. Daha burasını düşünən yoxdur ki, müsəlman adında millət yoxdur, müsəlman adında dil yoxdur, müsələman— yəni islam dinini qəbul etmiş bir adam deməkdir. Din başqa, dil başqa. Din başqa, milliyyət başqa. Dində dil yoxdur, dində milliyyət də yoxdur.

Əgər bu gün yaponlar islam dinini qəbul etsələr, onlar ancaq din cəhətincə müsəlman olarlar, amma dil və milliyyətcə yapon qalırlar.

Hərçənd mətləb o qədər aydındır ki, bu barədə artıq danışmağın lüzumu olmasın gərək. Lakin genə də bir para oxucularımızı mülahizəyə alıb tozih məqal üçün bunu da əlavə edirik ki, bizim bu sözlərimizdən məqsəd müsəlmanları bölük-bölük edib ittihad-islami pozmaq dəyildir. Çünki əvvəla, ümum müsəlmanlar doğurdan da cürbəçür millətlərdən əmələ gəlməkdədir və saniyən ittihadı-islam ondan ibarət deyil ki, ərəb, fars, türk və sair islamlar bir-birinə qarışıb bir millət olsunlar. Bu mümkün olan iş deyildir. Çünki ərəb nə qədər istəsə də heç vaxt türk ola bilməz. Ya türk çalışsa da, heç bir vaxt dönüb ərəb ola bilməz. Bu, təbii bir qanundur. Palıd ağacı heç vaxt armud ağacı ola bilməz. Əgər palıd ağacını armud ağacı eləmək istəyiriksə, mümkün olmaz. Palıdın ancaq kökü palıd bələci əvəzində alma meyvəsi almaq mümkündür. O halda da palıdı calamaq, peyvənd eləmək lazımdır. O surətdə genə palıdın özü yox, onun üzərincə qalanmış şaxdan alma gözləmək olar. Əlbəttə, əgər iş calanmağa qalsa, insanı da calamaq mümkündür. Məsələn, bir türk Ərəbistana gedib ərəb arvadı alar, sonra oğlunu da ərəb qızına evləndirər... Əlbəttə nəvəsi ərəb olar...

Amma madam ki, bizim bu surətlə ərəb və ya fars olmaq təşəbbüsündə dəyilik, ona görə türklüyümüzdə baqi qalırıq.

Buna görə də dilimiz türk dilidir. İndi həmin bu türk dilimizin əvvəla, baqi qalması və saniyən tərəqqi etməsi və islah olunması barəsində çalışmalıyıq. «Baqi qalması» sözlərinə oxucularımızın diqqətini cəlb etməkdən məqsədimiz, dilimizin baqi qalmamaq ehtimalı olduğunu bildirməkdir. Çünki doğurdan da əgər biz öz ana dilimizə indiyə qədər baxdığımız nəzərlə baxmaqda davam edərsək, yəni heç bir əhəmiyyət verməsək, ola bilər ki, günlərin bir günü dilimiz itər, batar, yox olar və bir millətin də ki, ,dili batdı, onda o millət özü də batar, çünki bir millətin varlığına, isbati vücud etməsinə səbəb onun dilidir.

İndi dilimizə əhəmiyyət vermədiyimiz nə yerdən məlumdur? O barədə gələn səfər.

 

* * *

Biz öz dilimizə əhəmiyyət verməmişik. Dilimizin qədrini və qiymətini bilməmişik. Buna şahid, əvvəla, üsuli-qədim məktəblərimizdir, hankı ata öz övladını üsuli-qədim məktəbinə qoyduqda o məktəbdə oğlunun nə dildə dərs oxuduğuna əhəmiyyət veribdir?... heç biri... Atalarımız ancaq bununla təsəlliyab olubdurlar ki, o məktəblərdə «müsəlmanca» oxunur. Və müsəlmancadan ibarət guya ərəb və fars dilləri imiş, çünki həmin məktəblərdə bu dillərdən başqa özgə bir dil oxunmur. O,—eyb olmasın — məktəblərin— yenə eyb olmasın—«proqramı» məlumdur: əvvəlcə çərəkə, sonra cüzi quran, sonra quranın məddi, ondan sonra «Gülüstan», «Bustan», «Əbvab», «Tarixi-Nadir», «Hafiz» və sairin fars kitabları.

Odur ki, o cür məktəblərdən çıxmış, daha doğrusu, qaçmış uşaqlar, təbiidir ki, türkcə heç bilməzlər, farsca danışmaq bacarmazlar, ərəbcə ançaq qiraət oxumaq bi-lərlər. O da şərtnən ki, ərəbcə kitabda zirzəbər qoyulmuş ola.

Əhalimizi təşkil edən əfradın bir parası molla və «şibhi molla»lardır, bir parası mollaların müridləridir, bir parası da intiligentlər və «şibhi intiligent»lərdir. Bir parası da bunların müridləridir.

Mollalarımızdan türkcə biləni, yəni türk sərf və nəhvinə mütabiq yazıb danışmaq bacaranı yox dərəcəsində azdır. Mollalarımızın müridlərindən «savadlı» olanları varsa, onlar da yazı-pozularını, məktub filanlarını farsca yazarlar, o da min cür qələt ilə. Məsələn: hesablarında—roqəni səmərqənd—pinc batman, malizəri-rusi—həft— arşın, qəbz—əz hacı... filan vüsul şüd divist pəncah mənat nəqd. Hələ bunlardan bəziləri türkçə bilməməyi özləri üçün bir «fəxr» də hesab edirlər. Təsadüfən əllərinə düşmüş türkcə bir kitabı açıb farsca oxuyurlar.

Bundan başqa, üsuli-cədid məktəblərində guya «müsəlmanca» oxunmuyur—deyə şikayət edən bu cənablar, indi də «taza modaya» görə hesab kitablarını, məktublarını rusça yazdırmağa qeyrət edirlər. Kart vizitləri üzərlərində adları rusca, dükan qabağındakı elanları əksərən rusca, dəftər-kitabları, buxqalterləri yəhudi, ya rus olmaq şərti ilə rusca, təqvimləri rusca, blankları rusca, konvert (zərf)ləri üzərində adları rusca, rusca olmayanları da farsca. İmza və qolları ənvait müsibətlə oxuna biləcək surətdə rusca. Özləri də xoşg müqəddəsdirlər, «müsəlmanca» dərs istəmirlər. Yəni bir məktəb açasan ki, içində yalnız ərəb və ya fars dili təlim edilə—zərər yoxdur— «müsəlmanca»dır deyə iktifa edirlər.

İntiligentlərimizin də türkcə bilməmələri və onların müridlərinin də türkcə bilmək istəməmələri aşkar bir əmrdir.

Deməli, nə o tərəfdə qeyrəti-milliyə var, nə bu tərəfdə! Millət və milliyyət nə olduğunu o tərəf anlamır, bu tərəf də anlamaq istəmir.

İçimizdə bir ovuc millət qədrini bilən, öz milliyətinn sevən adamlarımız varsa da, bunların bu yoldakı səy və zəhmətləri ancaq özlərinə qalır, qəzetə yazırlar, özlərk oxuyurlar. Türkcə kitablar nəşr edirlər, ancaq özlərini xərcə salırlar, başqa milli təşəbbüslərə əl vururlarməyus olurlar, çünki bu tərəf puç, o tərəf bərbad, yerdə qalanlar da bisavad.

   

OYAN-BUYAN2

 

A balam sən nə üçün ağlayırsan?

 

(dərs kitablarından)

Sənə nə olub, sənə nə olub?
Sənə nə olub, ağlarsan?

 

(Şeyx Sənan)


Tazə doğulmuş uşaqların əksəri ağlağan olar. O cürə-uşaqlara «kor» uşaq deyərlər. Yaxud deyərlər ki, bu uşaq çox «korluq» edir. Allah «nervinni» adamlardan uzaq eləsin. Bu cür «kor» uşaqlar ata-anadan başqa qonum-qonşuların da baş-beynini aparar.

Səhər, günorta, axşam, gecə, müttəsil bunu eşidirsən:

— İnqa, inqa, inqa!.. Yorulmuş və yuxulu anasının eəsi gələr:

— Ay balam, di yat, dincəl də! Amma uşaq yatmaz və «inqa»sına davam eylər.

— İnqa, inqa, inqa!..

Atasının anasına xitabən səsi gələr:

— Əşi, sənin bu ölmüşün bizim dirriyimizi korladı. Döşünü ver ağzına.... Uşaq bir qədər əmər və sakit olar. Amma birdən-birə ağzını anasının döşündən çəkib genə başlar:

— İnqa, inqa, inqa!..

Bu səfər anasının acığı dutar.

— Əşi, di öl... Vallah elə vuraram, bir də səsin çıxmaz.

Amma bu hədə-qorxu uşağa kar eləməz. Uşaq «inqa»sındadan əl götürməz. O halda qonşuda olan qarı arvad yerindən durub yorğanı çiyninə salar və düz uşaqgilə gələr, anasına deyər:

— Ay arvad, uşağın üstünə çığırma, pis şeydir, sən bir azca xubgər (xabgər) qayır, ver uşağın ağzına, yuxu tutsun.

Anası durub qarının təlimi ilə xubgər qayırar və qaşıqla uşağın ağzına tökər. Doğurdan da uşağı yuxu tutub yatar. Ata-anası qarı arvaddan razılıq edərlər. O da, xal-qa bir yaxşılıq etdikdən dolayı özü də xoşhal olub, evinə qayıdar.

Amma bir-iki saatdan sonra genə yatanlar oyanar.

Uşağın «inqa, inqa»sı ərşi-fələkə çıxar.

 

* * *

İndi həmin bu Kirid məsələsi yazıq Osmanlı üçün bir «kor» uşaq olubdur. Kiridin «inqa, inqa»sından qulaq tutulur.

Bir neçə ay bundan əvvəl Kiridin haman «inqa, inqa»sını anası olan Osmanlını lap «hələk» eləmişdi. Ana balasına döş verdiyi kimi, bu da Kiridə avtanomiya verdi, lakin Kirid «inqa, inqa»dan əl çəkmədi. O halda Osmanlı şapalaq hazırladı, amma qonum-qonşu tökülüb qoymadılar və Kiridə «xubgər» verdilər. Kirid yatdı. Qonum-qonşu çəkildi. Osmanlı da öz işinə məşğul oldu.

Amma indi bu günlərdə genə Kirid oyanıb, «inqa, inqa»sını ərşi-fələkə çıxarıbdır.

İndi Osmanlı nə etsin?

 

* * *

Keçək əvvəlki mətləbə.

Bəli, uşağın «inqa-inqa»sı tazadan ərşi-fələkə çıxar, o surətdə ağıllı ana adam göndərib bir həkim çağırar, deyər ki, bax gör bu uşağa nə dərd dəyibdir ki, dincəlmir, həkim uaşğa baxar və deyər ki, bunun qarınağrısı vardır və qarnını ağrıdan da filan şey və filan şeydir. Sonra dərman yazar, o dərman uşağın qarnını ağrıdan şeyi tələf edər, uşaq da rahat olub daha bir də «inqa, inqa» eləməz.

 

* * *

İndi keçək ikinci mətləbə.

Şübhəsizdir ki, Kiridin də qarnının ağrısı vardır. Onun qarnını ağrıdan da söz yoxdur ki, yunandır.

Bəs Osmanlıya lazımdır ki, bu qarını ağrıdana qarşı bir tədbir görsün. Yoxsa qonum-qonşu «qarı»larının «xubgər»ləri heç bir mənfəət verməyib, bəlkə axırda «uşağı» tiryakxurd edə bilər. Tiryakxorluq da məlumdur ki, həm şərən, həm ürfən, həm tibbən, həm əqlən və həm nəğlən haramdır.

 

 1. «Dil» sərlövhəli məqalələr «Həqiqət» qəzetinin 1910-cu il 24 yanvar tarixli 18 və 25 yanvar tarixli 19-cu nömrələrinin 1—2-ci səhifələrində «Üzeyir» imzası ilə dərc edilmişdir. «Üsuli-qədim məktəb» dedikdə müəllif keçmişdən miras qalmış mədrəsələri nəzərdə tutur. Bu mədrəsələrdə fars və ərəb dillərinin tədrisiiə ümdə fikir verilirdi. Olduqca məhdud olan tədris proqramına bir çox fənnlər, o cümlədən Azərbaycan xalqının ana dili fənni də daxil edilməmişdir. Nəticədə mədrəsələri bitirən şəxslər dərin və geniş biliyə malik ola bilmirdilər. Üzeyir Hacıbəyovun bu məqalələri «Üsuli-qədim məktəb» əleyhinə, yeni məktəb və onun geniş tədris proqramı uğrunda mübarizə kimi səslənir. Ana dilinə məhəbbəti geniş mənada — vətənə, xalqa məhəbbət kimi düşünən Üzeyir Hacıbəyov inqilabçı-demokratlarla həmrəy idi.
2. «Oyan-buyan» başlığı altında yazılmış bu felyeton «Həqiqət» qəzetinin 1910-cu il 26 yanvar tarixli 20-ci nemrəsinin 3-cü səhifəsində «...kəs» təxəllüsü ilə dərc edilmişdir. Kirid adası Ağ dənizdə yerləşmiş, ərazisi 8,3 min kvadrat kilometr, əhalisi 463 min (1951-ci il hesabına görə) olan dağlıq bir ölkədir. Əhali bağçılıq və maldarlıqla məşğuldur. İmperialist dövlətləri fitnəkarlıq törədərək adanın hansı dövlətə — Yunanıstana və yaxud Sultan Türkiyəsinə mənsub olması ətrafında daim gərkin vəziyyət yaratmışlar. Onlar bu dövlətləri hətta vuruşdurmağa çalışmışlar. Üzeyir Hacıbəyov özünün bu yazısında 1910-cu ilin əvvəllərində əmələ gəlmiş gərkinliyi ustalıqla təsvir edir.

 


 
   © Musigi Dunyasi, 2005