Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 


Yazıq ermənilər!

Genə yazıq ermənilər!

Axı sizə kim qarğış etmişdi?

Kimin ahü-nəvası sizi tutdu?

Kim bəs sizə dua elədi ki, axırda siz də mübtəla oldunuz?

— Nəyə?

— Operaya, operettaya! Yazıq ermənilər! Genə yazıq ermənilər!

Axı siz görmədinizmi ki, necə bu «opera» müsəlman millətinin evini yıxdı?

Aya görmədinizmi ki, müsəlmanların «millətpərəst» jurnalçıları, operanın müsəlman millətinə vurduğu «zərərləri» bir-bir sadalayıb ağlaşma qurub, oxşayırlar, başlarını bulayırlar, ağızlarını açıb gözlərini yumurlar, gözlərini yumub ağızlarını açırlar.

Hələ millətpərəst və millətin tərəqqisini «səmimi-qəlbdən» arzu edən curnalçılar dursunlar kənarda; aya siz özünüz görmürsünüzmü, eşitmirsinizmi ki, Qafqaz müsəlmanları bu «opera» meydana çıxandan bəri necə xarab olubdurlar? Müsəlman nə idi musiqi nə idi! Müsəlmanın sənəti gərək il uzunu ağlamaq olaydı... ax-vay olaydı!..

Halbuki indi hara gedirsən — «Əsli və Kərəm» genə: dandırı, dandırı, dandırı, dan-dan ey; «O olmasın bu olsun»un: «Məşədi İbad sən bizə xoş gəlib bizi şad elə-din?», «Arşın mal alan»ın: «Günüz axşam fikrim-zikrim arşın mal alan»ın, «Leyli və Məcnun»un: «Söylə bir görüm ərəb bu cavan nədən xəstə».

Tacirimizə bax, eşidibdir ki, bu gün «Əsli və Kərəm» oynanılır, dükanı bağlayıb teatra yügürür! Halbuki əvvəllərdə tacirimiz musiqi səsi eşidəndə qulaqlarına pambıq tıxayırdı ki, eşitməsin!

Bəylərimizə bax, eşidibdir ki, bu gün «Arşın mal alan» oynanılır, tələsir ki, tez gedib bilet alsın! Halbuki əvvəllərdə bəylərimiz gecələrini qayda ilə şantanlarda keçirirdilər!

Qoçumuza bax, eşidibdir ki, bu gecə «O olmasın bu olsun» oynanılır, qollarını ata-ata teatra gedir! Halbuki əvvəllərdə qoçularımız öz sənətləri olan qoçuluğa məşğul olub teatr-myatr bilməzdilər.

Bah, bah! Arvadlarımıza bax, arvadlarımıza! Dəstə çəkib teatra gedirlər!! halbuki əvvəllərdə arvadlarımız hamam ilə ağlaşmaqdan başqa özgə şey bilməzdilər!.. Yazıq ermənilər!

Genə yazıq ermənilər!

Bəs siz ki, bizdən ağıllı idiniz!

Məgər siz bilmirsinizmi ki, opera pis şeydir, musiqi ziyandır!

A yazıq ermənilər, nə üçün özünüzü bəlaya salıb «Arşın mal alan»ı, «Məşədi İbad»ı öz dilinizə çevirdiniz, a bədbəxtlər!?

Məgər sizin «tərəqqipərvər» və «millətpərəst» jurnalçılarınız yox idi ki, sizi bu «bəla»dan piş-əzvəxt xəbərdar edə idi!...

Ax yazıq ermənilər!

Genə yazıq ermənilər!

Hayıf, hayıf!

Əfsus, səd əfsus!


   

 

 

Deyirlər ki, opera dramanın evini yıxdı... Qərəz, sözümüz bunda deyildir və bəhsimiz də özgə şey üstündədir.

Məqsədimiz budur ki, oxucularımıza bir qədər də teatr «məlumatı» verək. Çünki yəqinimdir ki, bizim oxucularımız:

— Drama, komediya, tragediya, opera — sözlərini özgə cürə başa düşürlər; Halbuki bu sözlərin mənaları oxucularımızın bildiyi kimi deyildir.

Ay oxucu, taxsır səndədir! hərgah keçən cümə günü teatra gedib «Qəzəvat» dramasına baxsaydın, o halda yuxarıdakı sözlərin əsil mənasını öyrənərdin!

İndi ki, sən getməyibsən, onda qulaq as deyim:

Deyirlər ki, opera dramanın evini yıxdı. Bağışlayın, bu sözlərin buraya dəxli yoxdur. Birdən-birə fikrimə gəlib dedim! Bəli, keçək mətləbə:

— Gedib teatrda əyləşirsən, pərdə qalxır, oyun başlanır, tamaşa edirsən. Birdən görürsən ki, artist sözünü qurtarıb, o yana-bu yana baxır, sıxılır, qısılır, bilmir ki, nə eləsin: utanır, tərləyir, dodaqlarını gəmirir, camaat da gözlərini bunun üzünə dikib gözləyirlər ki, görək oyunun dalı necə olacaqdır. Binəva artist yalvarıcı bir nəzərlə gah qapılara, gah səhnə dalına, gah suflyor hininə göz dolandırıb, amma heç bir yerdən kömək görmür. Bu binəvanı camaat qabağında belə bir çətin hala salan onun öz yoldaşıdır ki, gərək çıxıb o da öz sözünü deyə idi; amma yoldaşı bivəfalıq edib çıxmaq istəmir... İndi səhnədə naəlac qalmış olan bu artistin əhvalına deyərlər—drama.

Bəli, deyirlər ki, opera dramanın evini yıxdı... Ax, genə bu söz dilimə gəldi dedim. Zərər yoxdur! Söhbətin dalına qulaq as.

Teatrda əyləşib tamaşaya qulaq asırsan. Birdən görürsən ki, söhbətin şirin yerində pərdə düşdü. Camaat qaldı məəttəl, sonra pərdə qalxdı; sonra yenə endi, sonra yenə qalxdı, sonra yenə endi, bu işin adına deyərlər—komediya.

Deyirlər ki, opera dramanı... Əşi tulla bu sözü! Onsuz da bu barədə dörd-beş ildir ki, danışırlar, qulaq as:

Bəli, teatrda artist səhnədə məəttəl və tamaşaçılar da oyunun dalına müntəzir qalıb, pərdə gah enir, gah qalxır, gah enir, gah qalxır. Camaat bu komediyadan xoşlanmır, ovqattəlxlik əmələ gəlir. Xalq narazılıq izhar edir. O halda teatr qoyan binəva başı yalovlu, ora yügürür, bura yügürür, ona yalvarır, buna yalvarır, axırda naəlaç qalıb iki əlilə başının tüklərini yolur; bunun da bu halına deyərlər—tragediya.

Camaat görür ki, işlər şuluxdur. Durub yavaş-yavaş dağılırlar və gedə-gedə yolda bu havanı «Heyratı» üstündə oxuyurlar:

Əvvəldən bilseydim, almazdım bu bileti; Dramaçılara allahdan ağıl istərdim. Buna deyərlər—opera.

Bunlar hamısı keçəndən sonra qəzet oxuyanlardan və qə-zet oxuyanlara qulaq asanlardan və qulaq asanların söhbətinə yığışanlardan, qərəz müsəlmanların hamısından təvəqqə olunur ki, qurban dərilərini3 cəmiyyəti-xeyriyyəyə versinlər ki, Qars fəlakət zədələrinin4 ehtiyacına sərf olunsun; başqa təmənnamız yoxdur.
1. Ordan-burdan sərlövhəli felyeton «Yeni iqbal» qəzetinin 1915-ci il 21 sentyabr tarixli nömrəsində «Filankəs» imzası ilə dərc edilmişdir.
2. Ordan-burdan başlığı ilə verilmiş yazı «Yeni iqbal» qəzetinin 1915-ci il 6 oktyabr tarixli nömrəsində «Filankəs» imzası ilə dərc edilmişdir.
3. Qurban bayramında kəsilən heyvanların dəriləri nəzərdə tutulur.
4. Qarsda zəlzələdən zərər çəkənlər nəzərdə tutulur. 
   © Musigi Dunyasi, 2005