Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1965


Әsәrlәri, 10 cilddә, II cild. Tәrtibat, kommentariya vә lüğәt Q. Qasımovundur. Red. M. İbraһimov.Bakı, Azәrb. SSR EA nәşriyyatı. Ata vә oğul.Azәrbaycan, 3.
Qarabağın keçmiş günlәrindәn. Hekayә.Azәrbaycan, 3.
Quyruqlu ulduz. Üç pәrdәli komediya, yaxud Revizoru yamsılamaq.Azәrbaycan, 3.
Qafqazda müsәlman kәndlisinin һalı. Bisavad vә Basavad. Kәnd mәktәbindә; felyetonlar.Kirpi, 23.
.-" ", 19 . 21 1940 . A. , . . .
(. k K. ). .

 
   © Musigi Dunyasi, 2005